Rusta upp Europavägarna

Motion 2016/17:913 av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en omdragning av E4-sträckningen runt Umeå och Skellefteå och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna till att ge Trafikverket i uppdrag att rusta upp Europavägarna till minst två-plus-ett och tillkännager detta för regeringen.

 

Motivering

I mer än 20 år har de stora kustkommunerna i Västerbotten har Skellefteå och Umeå äskat om en omdragning av E4 runt städerna, tyvärr i brist på framgång. För i stort sett samtliga län är de stora Europavägarna idag dragna förbi städer och tätorter.

Det säger sig självt att också vägarna i norr måste anpassas till dagens förändrade villkor inom industri och servicesektor. Idag har företagen i princip inga lager utan de flesta kör med långtradare genom landet med sina varor till och från kunder och beställare. Det skapar problem då i det här fallet E4 går rakt igenom städerna. Det innebär köbildningar som betyder än mer farliga utsläpp. Det innebär att vägen skapar en barriär mellan stadsdelar och försvårar den interna trafiken. Cyklister och gångtrafikanter har svårt att ta sig fram. Det betyder också att städerna har svårt att utvecklas och bebyggas. Bostäder och fastigheter för näringslivet kan inte byggas intill Europavägen som ytterligare belasta staden med höga halter av avgaser och partiklar, genom att byggnader konserverar den dåliga luften.

Både Skellefteå och Umeå har idag åtgärdskrav på sig att förbättra luften i städerna. För allergiker är detta ett stort problem.

Det är inte rimligt att denna del av Sverige inte ska ha lika bra kommunikationsvillkor som andra delar av landet. Västerbotten är ett län med en stor andel av Sveriges basindustri. Många, stora och tunga transporter används för att få ut produkter från gruvnäringen, stålindustrin, skogen och pappersindustrierna. Dessutom ska mycket material levereras till dessa industrier.

Det är dags att också Västerbotten får ett modernt, väl fungerande vägnät som underlättar för människor, näringsliv och kommunerna att utvecklas och växa utan att det sker på bekostnad av befolkningens hälsa, miljö eller restid.

Västerbotten behöver snabbare kommunikationer och säkrare vägar. Vägarna i länet undermåliga och är idag en fara för både privatpersoner och utryckningsfordon. Trafikverket måste avsätta mer medel till underhåll och säkerhetsåtgärder. Istället föreslår nu trafikverket lägre hastigheter på våra vägar, det är upprörande. Sänkta hastigheter bidrar till längre restider samtidigt som faran för utryckningsfordon, cyklister och privatbilister kvarstår, europavägarna måste rustas för minst 2+1standard.

Västerbotten är ett stort län som är beroende av en väl fungerande infrastruktur för säkra och snabba transporter. Vi vill därför att trafikverket får tydligt direktiv och tar sitt ansvar och rustar upp Västerbottens vägnät.

 

Isak From (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)