Rovdjursförvaltning

Motion 2013/14:MJ423 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (C)

av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förvalta rovdjursstammarna i Sverige genom licensjakt.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla och stärka viltförvaltningsdelegationens roll.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att justera art- och habitatdirektivens förteckning över hotade arter.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att full ersättning bör utgå till ägare av rovdjursskadade djur.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyddsjakt på rovdjur ska kunna bedrivas i förebyggande syfte för att kunna undvika attacker på tamdjur.

Motivering

Centerpartiet har i regeringen drivit linjen att Sverige ska ha som mål med rovdjurspolitiken att ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn där varje art ska finnas inom sitt naturliga utbredningsområde. Det har vi idag. Vi har också drivit på för att ansvaret för förvaltningen i allt större utsträckning ska ske regionalt och med lokalt inflytande. En sådan förvaltning kan bättre återspegla den situation som råder i olika områden och stärka möjligheterna till samexistens mellan människor och rovdjur. Det är också viktigt att beslutanderätten flyttas närmare de människor som påverkas socialt och även ekonomiskt av rovdjursstammarnas utbredning.

Centerpartiet vill att den regionaliserade rovdjursförvaltningens roll utvecklas vidare för att stärkas genom att fler representanter från civilsamhället och berörda näringsorganisationer inkluderas, medan antalet politiska representanter minskar.

Centerpartiet har också arbetat för en tydlig lagstiftning när det gäller jaktbrott eftersom det inte är rimligt att man ska misstänkas för att ha begått en kriminell handling när man skyddar sina egna djur. Detta har nu fått verkan och som ägare är man inte längre brottsmisstänkt när man skyddar sina egna djur då anmälningsplikten för tillämpande av § 28 har flyttats från polisen till länsstyrelsen.

Eftersom rovdjurstrycket i landet ökar och för att kunna bibehålla en social acceptans för förekomsten av rovdjur, ökar också behoven av ekonomisk ersättning för förebyggande åtgärder och skador orsakade av rovdjur. Ersättningar för byggande av stängsel har höjts och permanentats, från 20 kronor till 50 kronor per löpmeter. Centerpartiet vill se full kostnadsersättning till de ägare vars tamdjur angrips eller dödas av rovdjur.

Den svenska rovdjursförvaltningen vilar bland annat på det regelverk som anges i EU:s art- och habitatdirektiv för hotade arter, såsom varg och lo. Vintrarna 2010 och 2011 bedrev Sverige en licensjakt på varg, vilken efter anmälan till EU-kommissionen riskerar att bli föremål för ett överträdelseärende. Sedan dess har Sverige arbetat för att uppfylla EU:s krav och få vårt ärende avskrivet, för att därmed kunna fortsätta utveckla möjligheterna till en regionaliserad förvaltning av våra rovdjur. Art- och habitatdirektivet utgår från den situation för hotade arter som rådde inom EU under 70-talet och har inte uppdaterats sedan dess. Centerpartiet vill se en justering av direktiven genom att ett antal djur som omfattas av direktiven tas bort medan andra arter som är hotade idag inkluderas, liksom att direktiven ändras för att bättre anpassas till regionala skillnader inom EU.

Sverige har nu gjort det som EU-kommissionen efterfrågat sedan överträdelseärendet inleddes. Detta har inkluderat framtagande av sårbarhetsanalyser och färdigställande av förvaltningsplaner för våra fem rovdjursstammar, inklusive hur gynnsam bevarandestatus för stammarna ska uppnås. I fallet med vargstammen är bedömningarna baserade på omfattande vetenskapliga underlag framtagna av ett fyrtiotal forskare och experter. Den sårbarhetsanalys som tagits fram anger att minsta livskraftiga population för varg i Sverige och Norge är 100 individer.

För att uppnå en gynnsam bevarandestatus för varg med god marginal till detta värde behövs regelbunden invandring från Finland och Ryssland samtidigt som andra åtgärder vidtas för att stärka genetiken. För att ta hänsyn till såväl vargstammens bevarande i Sverige som vad det totala rovdjurstrycket innebär för människors möjligheter att bo och bedriva verksamheter i rovdjurstäta områden, vill Centerpartiet ha en situation där vargens gynnsamma bevarandestatus nås vid en nivå omkring 200 individer.

Stockholm den 30 september 2013

Annika Qarlsson (C)

Åsa Torstensson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)