Rovdjur och jakt

Motion 2018/19:1323 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uthållig vargpolitik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är unikt på många sätt. Ett naturskönt land som ger goda möjligheter till friluftsliv. För många svenskar och kanske framförallt värmlänningar betyder också jakten mycket. Det ger rekreation som dessutom starkt bidrar till värdeskapande – som en del av naturbaserad besöksnäring och turism. Den resurs som jakten utgör bidrar till en ökad attraktivitet för landsbygden och den ska möjliggöra en positiv utveckling för företagen inom besöksnäringen och på landsbygden.

Men trots våra goda förutsättningar till jakt och möjligheter till köttboskap har vi utmaningar. Det största problemet är att Värmland hyser nästan hälften av vargstammen, och de populationerna finns ofta på begränsade ytor i delar av länet, vilket har medfört att älgstammen är begränsad i vissa geografiska områden, så liten så att många jaktlag helt enkelt ställt in älgjakten. Stora svårigheter att bedriva löshundsjakt som är en viktig del av vårt kulturarv.

Men det är inte bara jägare som har svårigheter utan även många lantbruksföretagare som exempelvis de som bedriver fårköttsproduktion utsätts för attacker av varg trots skyddande rovdjursstängsel, något som är olyckligt både för den enskilda företagaren och för konsumenter då tillgången på ekologiskt närproducerat kött minskar. När verksamheter avvecklas tappas också värdefulla arbetstillfällen i glesbygd och öppna landskap växer igen.

Den biologiska mångfalden utarmas när sällsynta och viktiga djur, växter och insekter minskar. Ett kulturlandskap står inför stora förändringar när ängar och betesmarker övergår i tät granskog. Men även kommuninvånare som lever nära vargen känner oro och olust. Sådana känslor måste vi ta på allvar.

Det är välkommet att regeringen gjort det snabbare och effektivare med en mer likvärdig beslutsprocess när det gäller möjligheten att överklaga beslut om jakt efter de fem stora rovdjuren, det vill säga björn, varg, järv, lo och kungsörn, till förvaltnings­domstol. Åtgärder har också tagits fram för att förebygga konflikter kring rovdjuren genom ökad tillgänglig finansieringen av förebyggande åtgärder och ersättning för viltskador med 15 miljoner kronor från och med 2017.

Men ytterligare åtgärder behövs för att få en bättre balans och acceptans. Viktiga steg som idag saknas för en uthållig och hållbar rovdjurspolitik som utgår från gällande riksdagsbeslut. Den viktigaste åtgärden är att få en större spridning av vargen i Sverige. Värmland har i vissa geografiska områden alldeles för stor population. Detta kommer innebära att Värmland ska hysa en betydligt mindre del av den svenska stammen.

Regeringen bör även stärka de regionala besluten med ökat lokalt inflytande. Förvaltningen bör ta hänsyn till de socioekonomiska konsekvenserna av våra rovdjursstammar för att säkerställa att jakten och köttuppfödningen inte drabbas. Samtidigt behöver regeringen skapa större förtroende för myndighetsbeslut. De konflikter som finns kring jaktfrågorna idag och som ofta förlamar det verkliga arbetet med att förvalta våra viltstammar och att se till att den svenska traditionen och goda seden kring jakt kan upprätthållas behöver motverkas.

Eftersom rovdjuren inte har några landsgränser är det viktigt med ett utökat samarbete med framför allt Norge. Regeringen bör därför också se över möjligheten till samförvaltning av varg med Norge.

Mikael Dahlqvist (S)

Gunilla Svantorp (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)