Rösträttsvillkoren

Motion 2004/05:K267 av Mats Einarsson m.fl. (v)

av Mats Einarsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av vallagen så att rösträtten gäller fr.o.m. det år man fyller 18 år.

Motivering

Enligt dagens ordning sammanfaller rösträttsåldern med myndighetsåldern. Ordningen innebär att personer som tillhör samma årskull inte alltid får rösta i samma val; de som fyller 18 år efter valdagen har inte rösträtt i valet och måste vänta ytterligare fyra år till nästa ordinarie val.

Vänsterpartiet anser att den nuvarande ordningen är olycklig. Valdeltagandet är lågt och sjunkande bland förstagångsväljare. Den politiska information som kan ges till gymnasieskolans elever under valrörelsen av ungdomsförbund och partier är därför särskilt värdefull. Den mobiliserande effekten av detta arbete försvagas dock av att en stor del av de elever som i klassrummet uppmanas att gå och rösta inte har rösträtt, utan måste vänta nästan fyra år längre än sina klasskamrater innan de kan delta i ett allmänt val. Vallagen bör därför ändras så att rösträtten gäller från och med det år som man fyller 18 år. Regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med förslag med denna innebörd.

Stockholm den 20 september 2004

Mats Einarsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)