Rörlig belysning vid jakt på vildsvin

Motion 2013/14:MJ334 av Walburga Habsburg Douglas och Christian Holm (M)

av Walburga Habsburg Douglas och Christian Holm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att om möjligt göra en översyn för att tillåta rörlig belysning vid jakt på vildsvin.

Motivering

Vildsvinsstammen har ökat kontinuerligt de senaste tjugo åren och på många håll i Sverige utgör vildsvin ett stort problem. Vildsvinen orsakar ekonomiska förluster för både lant- och skogsbruk och ligger bakom många trafikolyckor. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund uppgår vildsvinsstammen till närmare 100 000 individer och ökar med 25–30 procent per år.

Jordbruksverket har räknat ut att den genomsnittliga kostnaden för vildsvinsskador i jordbruket är 135 kronor per hektar, eller totalt 17 300 000 kronor för hela Södermanlands län under 2009. Cirka hälften av länets mjölk- och växtodlingsgårdar hade vildsvinsskador. Även Värmlands län blir lidande av skador orsakade av vildsvin.

Förutom skador på grödor och åkermark förstör vildsvinen även skörden för mjölk- och grisproducenter som odlar eget foder, vilket orsakar stora ekonomiska förluster. Grisproducenterna drabbas dessutom av tjuvbetäckningar av vildsvinsgaltar. Hårdast drabbas mindre gårdar som har en högre skördeförlust och totalkostnad jämfört med stora gårdar.

Vildsvin är nattaktiva djur vilket gör dem svårjagade. Detta kopplat med hög reproduktionstakt gör det svårt att kontrollera vildsvinsstammen. Genom att om möjligt, en översyn görs för att tillåta rörlig belysning vid jakt på vildsvin kan man göra jakten enklare och säkrare för jägarna och på så sätt hålla stammen på en ansvarsfull och långsiktigt hållbar nivå.

Stockholm den 16 september 2013

Walburga Habsburg Douglas (M)

Christian Holm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)