Röhsska museet

Motion 1999/2000:Kr306 av Marianne Andersson m.fl. (c)

av Marianne Andersson m.fl. (c)
Intresset för designfrågor har efter en viss stagnation ökat starkt under
senare år. Insikten om betydelsen av design och form finns nu inte bara i
kultur-, konst- och hantverksvärlden utan även hos alla typer av företag.
Västra Götalands region har en klar profil inom form och design, både när
det gäller hantverk och industri med en rad replipunkter runt om i regionen.
Några viktiga exempel: Stenebyskolan i Dals Långed, Textilmuseet i Borås,
Nääs med sina slöjdtraditioner och sin utbildning, HDK högskolan för
Design och Konsthantverk i Göteborg och Röhsska museet i Göteborg.
Röhsska museet är Sveriges enda museum för design och konsthantverk.
Det skapades 1916 i förhoppningen att man genom goda förebilder skulle
kunna höja den konstnärliga nivån på industrins produkter. Tillsammans med
grannen HDK arbetar museet för att skapa ett kunskapscentrum inom
designområdet. Dessa båda institutioner har det gemensamma uppdraget att
undervisa och utbilda för behovstillfredsställelse och sinnlig njutning.
Sedan 1997 har Röhsska museet ett så kallat nationellt nätverksuppdrag.
Som det enda specialmuseet inom designområdet har Röhsska ett viktigt
ansvar att på olika sätt befordra ämnesområdet. Man gör det genom
specialseminarier, unika utställningar, programverksamhet, producera cd-
romprogram och böcker samt genom att bygga upp en svensk
designerdatabas. Röhsska museet med sitt nätverksansvar har ett särskilt
ansvar som en av de ledande arenorna inom designområdet.
Nätverksansvaret kräver ett intensifierat samarbete i olika former såväl med
systermuseer i Norden och Europa som med andra viktiga aktörer inom
landet som Föreningen Svensk Form, Stiftelsen Svensk Industridesign och
Nationalmuseum. För att kunna axla det ansvaret krävs resurser. Det är
positivt att regeringen nu efter treårsperioden ökar anslaget till Röhsska för
år 2000. Däremot finns inget sagt om fortsättningen, ingen
förlängningsgaranti. Det skapar ovisshet och försvårar personalrekrytering.
Vi anser att Röhsska museet, som det enda designmuseet, ska få ett utökat
och förlängt nationellt åtagande och fortsätta utvecklingen som nu inletts.
Det talas ofta om ett designmuseum i Stockholm. Det får då inte bli så att
staten satsar pengar i ett sådant projekt utan att man satsar på det kapital som
nu är nedlagt och låter Röhsska fortsätta och förstärka Göteborgs position
som Sveriges centrum när det gäller design och konsthantverk. På sikt borde
ansvaret för verksamheten ske i statens regi. Likaväl som ett statligt
Arkitekturmuseum i Stockholm bör Sverige ha ett statligt form- och
designmuseum, Röhsska museet.
Vi föreslår därför att regeringen senast i nästa budgetproposition
återkommer till riksdagen med förslag till att förstärka Röhsska museet i
enlighet med det vi beskrivit i motionen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att förstärka och utöka verksamheten vid
Sveriges designcenter Röhsska museet.

Stockholm den 5 oktober 1999
Marianne Andersson (c)
Birgitta Carlsson (c)
Åsa Torstensson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)