Rockskola till Karlskoga

Motion 2000/01:Ub803 av Peter Pedersen (v)

av Peter Pedersen (v)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att möjliggöra etableringen av en riksrekryterande rockskola
med gymnasial och eftergymnasial utbildning till Karlskoga.
Motivering
Just nu sägs det "gå bra för Sverige" och "att hjulen snurrar
allt snabbare". Men bilden är i verkligen mer splittrad. Där
den ekonomiska tillväxten är snabb i några tillväxtcentra och
där befolkningen ökar snabbt. Men i drygt 200 av landets
kommuner känner man inte igen denna ljusa beskrivning.
Befolkningsunderlaget minskar, främst på grund av att
ungdomar flyttar. Arbetslösheten ligger fortfarande alltför
högt och många kommuner har fortfarande stora svårigheter
att klara kravet på budgetbalans. I vissa fall går de s.k.
kommun- och/eller bostadsdelegationerna in med stödpaket,
som ofta leder till stora nedskärningar i den kommunala
servicen, rivning av funktionsdugliga lägenheter, stora
upplåningar för den enskilda kommunen, som vida överstiger
den hjälp de får från centralt håll. Dessa ständiga
nedskärningar riskerar skapa en kollektiv depression, inte
minst för politikerna. De får ägna hela den politiska
verksamheten till nedskärningar, som ofta leder till sämre
verksamhet som drabbar kommunens medborgare. Detta är
sannolikt den främsta orsaken till att det blir allt svårare för
partierna att engagera nya politiker eller få befintliga politiker
att vilja fortsätta.
Karlskoga/Degerfors är ett område med en gemensam arbets- och
bostadsmarknad, dvs. det är vanligt att degerforsare arbetar i Karlskoga och
vice versa. Karlskoga har historiskt varit intimt förknippat med
vapenproduktionen vid Bofors medan Degerfors har haft en lika nära
koppling till det stora stålföretaget på orten, idag Avesta Sheffield. P.g.a.
rationaliseringar, försvarsomställningen m.m. så arbetar i dag betydligt färre
inom dessa två verksamheter, dvs. försvars- och stålindustri. Nya företag
växer fram, men det är svårt att ersätta de arbeten som tidigare gått förlorade.
Karlskoga/Degerfors må vara intimt förknippade med sina respektive
storföretag, men har historiskt och i nuet visat framåtanda och framgångar
även inom t.ex. kulturens, musikens och idrottens område.
Det senare är väl känt, men även inom musikens område visar orterna
framfötterna. Bröderna Nils och Håkan Landgren är uppväxta i Degerfors och
återkommer ofta med musikaliska insatser på hemmaplan. Monica Forsberg,
schlagerförfattare och mamma till Svingelskogen, finns också på orten. Även
inom pop- och rockmusiken finns en tradition, där The Pinks, Angel, Damned
Nation och Loudean kan nämnas, samtliga med tydlig anknytning till de två
orterna. Det finns en levande och stark icke-kommersiell ungdomsmusik på
orterna, med en rad pop- och rockband som spelar i olika studieförbunds regi,
t.ex. Musikhuset TBV.
Karlskoga är en av de kommuner som omfattas av de s.k.
omställningspengarna till de orter som drabbats av försvarsomläggningen.
Karlskoga har tagit fram ett "Karlskogapaket" med ett stort antal förslag till
verksamheter, som skulle kunna bli en injektion och leda till nya arbeten och
en ny framtidstro. Ett av förslagen är att i Karlskoga inrätta en rockskola,
både för gymnasial och eftergymnasial utbildning. Förutom den musikaliska
kompetensen med kulturskola, folkhögskoleutbildning i ljudteknik och en
välrenommerad musikstudio (KM-Studio) finns en hög teknisk kompetens i
kommunen, vars kunskaper kunde komma till nytta även i utvecklandet i den
alltmer tekniska och datainriktade musikbranschen. Gymnasieskolan bör vara
riksrekryterande, dvs. vara öppen för studerande från hela landet. Om detta
skall kunna bli verklighet krävs ytterligare medel i form av statsbidrag eller
särskilda insatser utöver de medel som skall delas av många i
omställningspengarna för försvaret, som totalt omfattar ca 300 miljoner
kronor. Det är hög tid att denna utsatta region ges ett verkligt stöd för att
kunna behålla framtidstron, en god utbildning och en kvalificerad arbetskraft.
Några fakta vad gäller kommunernas befolkningsutveckling:
- Karlskogas befolkning har minskat med 20,7 % (eller 8 231 personer)
sedan 1970, från början av 1995 till halvårsskiftet juni 2000 är siffran
minus 5,5 % (eller 1 849 personer) och under det första halvåret 2000 har
minskningen varit minus 0,2 % (eller 55 personer).
- För Degerfors gäller följande: från 1978 till halvårsskiftet 2000 har
minskningen varit 13,2 % (eller 1 620 personer). Från början av 1995 till
halvårsskiftet 2000 är minskningen 8 % (eller 925 personer) och under det
första halvåret 2000 är minskningen hela 1 % (eller 111 personer).
Det kan som en jämförelse sägas att det varje år flyttar in ca
20 000 personer till Stockholm, vilket motsvarar ca två
Degerfors per år.

Stockholm den 3 oktober 2000
Peter Pedersen (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)