Riktlinjer för föreningslivet

Motion 2010/11:Kr303 av Carina Moberg och Tommy Waidelich (S)

av Carina Moberg och Tommy Waidelich (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utforma nationella riktlinjer för bidrag till föreningsliv i syfte att stötta en bred rekrytering av barn och ungdomar till fysisk aktivitet.

Motivering

Senare års forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet under barn- och ungdomsåren ger positiva hälsoeffekter i vuxenlivet. Barn och ungdomar behöver regelbunden fysisk aktivitet för att utvecklas och må bra och för att inte drabbas av ohälsa och sjukdom senare i livet. Barn som är motoriskt aktiva har också mindre viktproblem och bättre psykisk hälsa än motoriskt passiva barn. Många barn har idag en livsstil som innebär stor risk för framtida ohälsa, och övervikt bland barn och ungdomar är ett växande problem. Aktivitetsmönster etableras tidigt i livet och har sedan en tendens att följa oss in i vuxenlivet. Det är därför viktigt att vi med gemensamma och kraftfulla insatser i skolan ökar alla barns förutsättningar att vara och förbli fysiskt aktiva.

En rapport från den nyligen avslutade hjärtkongressen i Stockholm visade att fler gymnastiklektioner leder till avsevärt förbättrad hälsa hos barn och att framtida risk för fetma och hjärt-kärlsjukdomar minskar. Mer och intensivare gymnastik i skolan kan alltså innebära en billig försäkring mot ett av våra allra största folkhälsoproblem. Samtidigt skriver Skolinspektionen att var femte högstadieelev inte deltar i skolgymnastiken. Skolidrotten är alltför snäv. Det är för mycket bollspel som inte avspeglar intentionerna i kursplanen. Ett alltför ensidigt utbud av bollspel motsvarar inte olika barns behov av rörelse och fysisk aktivitet.

Fritidsaktiviteter ska vara en rättighet för alla barn. Kommuners och landstings folkhälsouppdrag inkluderar även barn, och alla barn oavsett exempelvis funktionshinder, kön eller etnisk bakgrund. Därför är det en olycklig utveckling, som hänt i exempelvis Nacka, när kommuner ändrar stimulansen till fritidsaktiviteter från att stärka föreningar och deras rekryterande uppdrag till att införa olika former av aktivitetspeng. Detta är att frångå sitt folkhälsouppdrag till förmån för ett individualistiskt perspektiv.

Mot denna bakgrund behöver nationella riktlinjer utformas för bidrag till föreningsliv i syfte att stötta en bred rekrytering av barn och ungdomar till fysik aktivitet.

Stockholm den 26 oktober 2010

Carina Moberg (S)

Tommy Waidelich (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)