Riksväg 50

Motion 1992/93:T305 av Sonia Karlsson m.fl. (s)

av Sonia Karlsson m.fl. (s)
Riksväg 50, som passerar genom Östergötland, utgör en
viktig nord-sydlig länk i Mellansverige. Riksväg 50 kommer
att ingå som en framtida del i den s.k. Bergslagsdiagonalen.
Trafiken på denna väg är av betydande omfattning.
Särskilt den tunga trafiken har under de senaste åren ökat
betydligt, vilket medfört att underhålls- och
nyinvesteringsbehoven också ökar.
Av miljö- och framkomlighetsskäl behövs omfattande
ombyggnadsåtgärder på den del som sträcker sig genom
Östergötland, dels förbifart vid Vadstena, dels i Motala.
En ny förbindelse i Motala över eller under Motalaviken
(del av Vättern) skulle totalt sett minska störningarna från
den nord-sydgående trafiken genom tätorten. Den skulle
dessutom ge bättre framkomlighet och transportekonomi.
Riksväg 50 har en stor betydelse för näringslivet i denna
del av länet.
I Vägverkets utvecklingsprojekt (FORS) utpekas vägar
som skall ingå i ett s.k. robust vägnät. Där återfinns riksväg
50 under benämningen Askersundsleden, sträckan
Hallsberg--Motala--Ödeshög.
Riksväg 50 har betydelse inte bara lokalt och regionalt,
utan också som nationell länk. Det är därför av stor vikt att
trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras i hela
vägens sträckning.
Under våren 1991 beslutade riksdagen om inrättandet av
ett speciellt infrastrukturanslag. Medlen skulle användas till
nationellt strategiska objekt och fördelas så att näringslivets
konkurrenskraft stärktes.
Det konjunktur- och arbetsmarknadsläge som nu råder
är rätt tillfälle för stora satsningar på investeringar,
underhåll och nybyggnad. På så sätt främjas tillväxten,
samtidigt som arbetslösheten bekämpas.
För närvarande pågår inom Vägverket arbetet med att
peka ut ett nationellt vägnät.
Från Östergötland förordas att den s.k.
Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden inordnas i
stamvägnätet. Inom det område som berörs av leden
produceras stora godsmängder. Dessutom finns en
omfattande genomgående tung trafik från Norrland som
med denna lösning får en kortare sträcka till sina
målpunkter i Syd- och Mellansverige. Flera regioner med
allvarliga strukturella problem skulle få ''nytt blod'' genom
den pulsåder som Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden
utgör. Den skulle dessutom lösa flera tätortskonflikter och
ge stora miljövinster i bl.a. Vadstena, Motala och Ludvika.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att avsätta medel för ombyggnad
av riksväg 50,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att inordna den s.k.
Bergslagsdiagonalen/Askersundsdelen i stamvägnätet.

Stockholm den 14 januari 1993

Sonia Karlsson (s)

Maj-Inger Klingvall (s)

Berit Löfstedt (s)

Inge Carlsson (s)

Viola Furubjelke (s)

Ingvar Björk (s)

Lars Stjernkvist (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)