Riksväg 40

Motion 1992/93:T333 av Arne Kjörnsberg och Martin Nilsson (s)

av Arne Kjörnsberg och Martin Nilsson (s)
Målet för trafikpolitiken måste vara att erbjuda
medborgare och näringsliv i landets olika delar en
tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till
lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad.
Förbättrad infrastruktur är utifrån många synpunkter
bra. Den underlättar persontransporter. Den
förbättrar näringslivets konkurrenskraft. Den kan bidra
till en större arbetsmarknad. Den kan förbättra
miljösituationen. Den kan minska olycksriskerna.
Den kan, särskilt i rådande läge, minska arbetslösheten.
Med dessa grundsatser som bakgrund måste man sätta in
satsningarna, särskilt stora sådana, i ett nationellt
perspektiv. I detta perspektiv knyter riksväg 40 och E 4
samman Stockholm och Göteborg med de mellanliggande
stora städerna Borås, Jönköping, Linköping och
Norrköping. I denna korridor bor och verkar nästan 3.5
miljoner människor. Av den totala sträckan Göteborg--
Stockholm, 480 km, återstår efter 1995 endast två avsnitt
som ej är motorväg. Dessa är Mjölby--Ödeshög 20 km och
Landvetter--Jönköping 115 km. Sammantaget motsvarar
detta 28 % av den totala vägsträckan mellan Stockholm och
Göteborg.
För sträckan Landvetter--Viared, strax väster Borås,
pågår förprojektering och framtagande av
förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Genom extra
anslag skulle en byggstart redan under 1993 vara möjlig. För
delen Brämhult, strax öster Borås, och Jönköping måste
sträckningen av en framtida motorväg klarläggas. Den
nuvarande osäkerheten försvårar i betydande grad
kommunernas planering.
Korridoren längs riksväg 40 är den som, av fem mot
Göteborg riktade korridorer, har störst
utvecklingspotential. Längs riksväg 40 ligger Landvetter
och Jönköpings flygplatser. Alla kommuner längs riksväg 40
har ett gemensamt intresse av att motorväg byggs längs hela
sträckan och anser dessutom att en sådan utbyggnad är ett
vitalt nationellt intresse. Genom en sådan utbyggnad skapas
förutsättningar för utveckling av näringsliv och boende i
hela området.
Sammanfattningsvis kan följande motiv ges som
exempel på varför en utbyggnad av riksväg 40 till motorväg
är viktig: stor betydelse för infrastrukturen som en
tvärförbindelse i ett nationellt nät, riksväg 40 är viktig
som en komponent i ett strategiskt stråk, riksväg 40
prioriteras av Vägverket, billigare än andra möjliga
alternativ, de fysiska möjligheterna för utbyggnad är
goda, utbyggnaden kan börja omgående,
utbyggnaden är synnerligen angelägen av
sysselsättningsskäl, riksväg 40 är en av de tre vägar som
haft och förutses få störst trafiktillväxt, tillgodoser
näringslivets behov av rationella transporter, vidgar
arbetsmarknaden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad som i motionen anförts om betydelsen av en utbyggnad
av riksväg 40 som en del i ett nationellt vägnät.

Stockholm den 25 januari 1992

Arne Kjörnsberg (s)

Martin Nilsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)