Riksväg 288 och Enköpingsbanan

Motion 2009/10:T252 av Mikael Oscarsson (kd)

av Mikael Oscarsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera byggandet av en järnväg mellan Enköping och Uppsala.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera utbyggnaden av väg 288 mellan Östhammar och Uppsala.

Motivering

Det finns ett stort behov av ”den felande länken”, det vill säga den tidigare existerande och av oklara skäl nedlagda bandelen Uppsala–Enköping. Dagens trafikutveckling inom järnvägstrafiken har tydligt visat behovet, främst för regional persontrafik men även för viss godstrafik då Enköping allt tydligare positioneras som ett logistiknav för norra Mälardalen.

Bansträckningar finns reserverade i översiktplanerna för Uppsala och Enköpings kommuner och utredningsarbete om banan pågår. Det är angeläget, för både banan som sådan och konkurrerande etableringar, att riksintresset etableras och klarläggs till sin omfattning och utsträckning snarast möjligt.

Enköpingsbanan skulle bidra till regionförstoring och ökad kollektivtrafikandel i resandet. Att i dag åka sträckan Enköping–Uppsala tar ca 90 minuter eftersom man får åka via Sala eller Stockholm. Med enköpingsbanan byggd skulle det ta ca 20 minuter att åka mellan Enköping och Uppsala.

Kvartstrafik kräver dubbelspår på hela sträckan och planskildheter eller trespårslösningar vid anslutningarna med Mälarbanan och Dalabanan/Ostkustbanan. Totalt skulle investeringskostnaden bli ca 5 miljarder kronor.

Tidigare utredningar har visat på samhällsekonomisk lönsamhet för projektet. Det är nu av stor vikt att projektet kommer in i Banverkets planering.

Länsväg 288 Uppsala–Östhammar har stor betydelse för pendlingen från de östra delarna av länet mot Uppsala. Vägen har i förhållande till trafikvolymerna stora brister både när det gäller profil och vägbredd. Inte minst fick vi ett bevis på vad detta kan leda till genom den mycket svåra och tragiska bussolyckan på den aktuella vägsträckan den 27 februari 2007.

Riksväg 55 är ett betydelsefullt regionalt stråk i Mälardalsregionen. Stråket är en viktig länk för regional trafik mellan Uppsala och Enköping samt söderut mot Norrköping. Mitt förslag är att man låter väg 288 i samband med upprustningen få byta namn till riksväg 55.

Stockholm den 1 oktober 2009

Mikael Oscarsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)