Riksväg 26

Motion 2009/10:T240 av Bengt-Anders Johansson (m)

av Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riksväg 26 och Smålandsstenar.

Nissastigen måste utvecklas

Jönköping och Halmstad är viktiga målpunkter i kraft av att vara residensstäder och högskoleorter. Jönköping utgör dessutom ett kommunikationscentrum där väg, järnväg och flyg kan kopplas samman. Tung trafik från företagandet i den sydvästra delen av Jönköpings län (Gnosjöregionen) som skall antingen till Halmstads hamn eller söderut mot Öresundsregionen använder riksväg 26 som transportled. Riksväg 26 med sträckning mellan Jönköping och Halmstad passerar fem kommuner, två län, två landstingsområden och två vägregioner. Bygden upplever idag att Nissastigen är en flaskhals för tillväxt.

Under de senaste åren har mycket stora förbättringar på riksväg 26 fullgjorts i Hallands län med vajerräcken, avkörningsramper, brobreddningar, nya vägrenar med avkörningsvägrenar, rondeller etc. Det är dock inte tillräckligt.

Riksväg 26 skär rakt igenom samhället Smålandsstenar med ca 4 000 invånare och utgör en barriär i samhällets infrastrukturella funktion. Placeringen rakt genom samhället med påfart från riksväg 153 ger en miljösituation som är oacceptabel för samhällsmedborgarna. Med trafikrörelser om över 11 000 fordon per dygn är denna tätort förmodligen en av få, om den enda, med en sådan trafikbelastning.

Infrastrukturpropositionen har inte specificerat vilka objekt som skall byggas ut och få medel tilldelade. Därför vill jag lyfta upp frågan att Nissastigen bör ses som ett av de mest prioriterade områdena för tilldelning av pengar.

En expansion av Nissastigen skulle inte bara innebära att tillväxten i området får en möjlighet att fortsätta och öka, det innebär också en ökad trafiksäkerhet för dem som bor och färdas genom området.

Nissastigen har förutsättningarna att bli en pulsåder genom ett av de områden som har högst regionaltillväxt och bland den lägsta arbetslösheten i landet. En ekonomiskt mycket stark bygd hålls i onödan tillbaka, på samma sätt som det idag finns onödigt stora risker i trafiken.

Stockholm den 10 september 2009

Bengt-Anders Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)