Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet

Motion 2006/07:Kr249 av Siv Holma m.fl. (v)

av Siv Holma m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet.

2Motivering

När besluten togs om att Riksutställningar (RU) och delar av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) skulle omlokaliseras till Gotland blev de lovade att de skulle få full kompensation för de extra kostnader som flytten skulle komma att medföra. Kompensationen skulle gälla såväl förberedelser och flyttkostnader som omställningskostnader på den nya orten liksom de bestående fördyringar som kunde uppstå. Enligt de beräkningar vi fått från riksdagens utredningstjänst är kostnaderna visserligen ännu osäkra, men kan ändå uppskattas utifrån beräknade rekryteringskostnader för ny personal, pensionsersättningar och andra utgifter för personal som inte följer med till den nya orten, lokalplanering, flyttkostnader, resekostnader osv.

I budgetpropositionen finns inte några som helst medel avsatta för detta. När det gäller RU handlar det exempelvis så småningom om extrakostnader årligen för transporter av utställningsfordon och mellanlagring av utställningar på fastlandet, för RAÄ om produktionsförlust under nyrekryteringar m.m.

Riksdagen bör därför besluta att för kostnader på grund av omlokalisering i RU:s budget för 2007 avsätta 26 miljoner kronor, för 2008 14 miljoner kronor och för 2009 25 miljoner kronor, samt att i RAÄ:s budget för 2007 25 miljoner kronor, för 2008 46 miljoner kronor och för 2009 30 miljoner kronor. Medlen ska föras till anslag 28:32 Riksutställningar respektive 28:24, Riksantikvarieämbetet. Detta yrkande återfinns i Vänsterpartiets budgetmotion för utgiftsområde 17 (Kr279). Detta vill vi att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna.

Stockholm den 30 oktober 2006

Siv Holma (v)

Torbjörn Björlund (v)

Rossana Dinamarca (v)

Egon Frid (v)

Elina Linna (v)

Eva Olofsson (v)

LiseLotte Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Gunilla Wahlén (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)