med anledning av redog. 2009/10:RRS3 Riksrevisionens styrelses redogörelse om införandet av energideklarationer

Motion 2009/10:C3 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Riksrevisionens styrelses redogörelse om införandet av energideklarationer.

Motivering

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att arbetet med att upprätta energideklarationer bör ge fastighetsägarna ett viktigt incitament att börja planera för en energieffektivisering. Energideklarationerna bör också utgöra ett viktigt underlag för beslut om vilka typer av effektiviseringsåtgärder som behöver genomföras i varje enskild byggnad. Det är nödvändigt att vi riktar uppmärksamheten på byggnaders energianvändning och klimatpåverkan. Arbetet mot klimatförändringarna förutsätter tydliga styrmedel. Erfarenheterna från de genomförda deklarationerna behöver utvärderas när det gäller exempelvis träffsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Riksrevisionen har granskat om regeringen och de ansvariga myndigheterna har skapat goda förutsättningar för att systemet med energideklarationer ska kunna främja energieffektiviseringar. Granskningen visar att det svenska genomförandet av EG-direktivet med krav på energideklaration har blivit försenat, vilket medfört problem vid myndigheternas tillämpning av bestämmelserna. Systemet med energideklarationerna har enligt Riksrevisionen blivit ineffektivt.

Energideklarationerna har ett viktigt syfte då de ska verka för att få fart på fastighetsägarnas investeringar i energieffektiviserande åtgärder. Men Riksrevisionen konstaterar att 48 procent av deklarationerna inte innehåller några rekommendationer om åtgärder. I 25 procent av fallen har energiexperten besiktigat byggnaden, men utan att lämna några förslag på åtgärder. I sju procent av fallen har åtgärdsförslag lämnats utan att byggnaden besiktigats. Riksrevisionen konstaterar att nyttan i förhållande till det pris fastighetsägarna tvingats betala kan ifrågasättas. Kvaliteten i deklarationerna varierar också stort. Riksrevisionen pekar även på att ansvarsfördelningen är oklar mellan myndigheterna, och frågor riskerar att hamna mellan stolarna. Det är oklart vilken myndighet som ska ansvara för stödet till kommunerna i deras tillsyn.

Riksrevisionens styrelse menar att det bör vara en prioriterad uppgift för regeringen att se till att EG-direktiv implementeras i tid och att myndigheterna ges förutsättningar att klarlägga hur regelverket bör tillämpas. Styrelsen anser att regeringen bör se över det regelverk som styr tillämpningen med energideklarationer och att regeringen bör vidta de åtgärder som behövs för att effektivisera verksamheten och säkerställa deklarationernas kvalitet. Regeringen bör utveckla sin uppföljning inom området, bland annat i syfte att kunna återrapportera till riksdagen om vilka effekter statens insatser haft för målet att energieffektivisera bebyggelsen.

Vi anser att riksdagen genom ett tillkännagivande till regeringen bör ställa sig bakom vad Riksrevisionens styrelse anfört med anledning av granskningen av införandet av energideklarationer. Regeringen bör i lämpligt sammanhang återkomma till riksdagen med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits i syfte att effektivisera verksamheten med energideklarationer och säkerställa energideklarationernas kvalitet samt återrapportera till riksdagen om vilka effekter statens insatser haft för målet att energieffektivisera bebyggelsen.

Stockholm den 1 oktober 2009

Carina Moberg (s)

Egon Frid (v)

Jan Lindholm (mp)

Johan Löfstrand (s)

Eva Sonidsson (s)

Gunnar Sandberg (s)

Christina Oskarsson (s)

Fredrik Lundh (s)

Kristina Zakrisson (s)

Börje Vestlund (s)

Rose-Marie Carlsson (s)

LiseLotte Olsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01 Bordläggning: 2009-10-08 Hänvisning: 2009-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)