Riksgymnasierna för Rh-anpassad utbildning

Motion 1994/95:Ub381 av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg (s)

av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg (s)
Rörelsehindrade elever med stora behov av samordnade
resurser i form av personal med speciell kompetens vad
gäller utbildning och habilitering har rätt att få sin
gymnasieutbildning vid någon av riksgymnasierna för Rh-
anpassad utbildning. Det är oftast kombinationen av
tilläggshandikapp som är skälet till att den rörelsehindrade
elevens behov inte kan tillgodoses på hemorten. Dessa elever
har oftast stora behov av individuell anpassning av
skolsituationen och bör därför ges möjlighet till sådan även
vid riksgymnasiet genom individuellt program.
Utvecklingsstörda elever som fullgjort sin skolplikt i
särskolan kan gå på individuellt program i gymnasieskolan.
Utvecklingsstörda elever med rörelsehinder kan ha samma
behov som andra elever att få sin skolgång vid ett
gymnasium med samordnade resurser med speciell
kompetens.
Förslag om att införa krav på behörighet för nationella
program vid Rh-gymnasierna har tidigare avvisats av
riksdagen som tillkännagav att regeringen borde överväga
möjligheten att ändra utbildningsutbudet vid Rh-
gymnasierna till att även omfatta individuella program.
I en gemensam skola för alla bör inte särbestämmelser
inrättas så att vissa grupper utestängs vilket är fallet med de
behörighetskrav som föreslås inrättas. Genom att
komplettera riksgymnasierna med Rh-anpassad utbildning
med individuella program ökar valmöjligheten för alla
rörelsehindrade elever att välja det program som passar bäst
oavsett tilläggshandikapp.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om behovet av individuella program vid
riksgymnasierna för Rh-anpassad utbildning.

Stockholm den 25 januari 1995

Sonja Fransson (s)

Arne Kjörnsberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)