Riksdagsledamöters tjänsteresor i Öresundsregionen

Motion 2010/11:K299 av Olof Lavesson m.fl. (M)

av Olof Lavesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regler och föreskrifter för riksdagsledamöternas tjänsteresor.

Motivering

En viktig del av uppdraget som riksdagsledamot är att vara närvarande och träffa dem som berörs av de beslut riksdagen fattar. Det kan handla om deltagande i konferenser och debatter, om studieresor eller om att informera om riksdagen och riksdagsuppdraget.

För att detta ska vara möjligt finns tydliga regler och föreskrifter för riksdagsledamöternas tjänsteresor. Tyvärr är inte dessa regler och föreskrifter anpassade för hur verkligheten ser ut i olika delar av landet.

Öresundsfrågorna är viktiga för svenskt näringsliv och för alla dem som bor och verkar på båda sidor sundet. När den svenska arbetsmarknaden varit sämre har många svenskar fått jobb i Danmark. Idag pendlar drygt 20 000 svenskar till andra sidan sundet varje dag. I regionen finns 12 universitet och högskolor samt 15 internationella skolor som rymmer hela 150 000 studenter och 14 000 forskare. Regionen har den största koncentrationen av högutbildad befolkning i norra Europa. Här finns flera innovationsmiljöer och ett välutvecklat samarbete mellan industri, universitetsvärlden och offentlig verksamhet.

Stor kraft läggs av såväl riksdag som regering på att underlätta för dem som bor och verkar på olika sidor av sundet. Gränshinder undanröjs, myndigheter samordnar sitt arbete och olika organisationer arbetar aktivt med att underlätta för de boende i regionen. Många av aktörerna har sin verksamhet på den danska sidan av Öresund, som exempel kan nämnas Öresundskommittén som är ett samarbetsorgan för kommuner och landsting på respektive sidor av sundet.

Den snabba utvecklingen och den ökade integrationen gör att det idag knappast är möjligt att vara verksam som riksdagsledamot och representera de skånska valkretsarna utan att samtidigt arbeta intensivt med Öresundsfrågorna. Detta är dock lättare sagt än gjort med det regelverk som idag gäller.

Enligt föreskrifterna för riksdagsledamöters tjänsteresor gäller (4 kap. 1 §):

Allmänt

1. Som tjänsteresa betraktas – förutom resa till och från riksdagen för att delta i det löpande riksdagsarbetet och resa till, från samt i den valkrets för vilken ledamoten är vald – sådan resa som föranleds av sammanträde med riksdagsgruppen, partikonferens och annat partiarrangemang, utskottsresa samt deltagande i arbetet i nämnder, delegationer, kommittéer eller liknande inom riksdagen.

2. En egen studieresa för utövandet av uppdraget är att hänföra till tjänsteresa liksom resa föranledd av medverkan i arrangemang som syftar till att informera om riksdagen eller riksdagsuppdraget.

Detta gäller dock endast inom Sverige. Det är idag inte möjligt för en ledamot av Sveriges riksdag att ta tåget eller bilen över Öresundsbron för studiebesök, möten eller konferenser – detta då ett sådant besök är att betrakta som utrikes tjänsteresa och särskilt beslut från talmannen erfordras.

En ledamot beslutar själv om inrikes tjänsteresor och vilket färdsätt som är lämpligast. Det innebär att det är enklare för en ledamot att åka från Malmö till Kiruna med tillhörande övernattning än att göra en 25 minuters tågresa till Köpenhamn för att besöka svenska företagare, svenska studenter, svenska sjuksköterskor, eller för den delen svenska organisationer med säte på båda sidor Öresund.

En förändring är dock gjord. Det är numera möjligt för riksdagsledamöter att under vissa omständigheter flyga via Kastrup. Detta gäller dock endast om startpunkt och slutmål för resan är inom Sveriges gränser. Är syftet att i samband med resan göra ett besök i Köpenhamn blir det dock fråga om utrikes tjänsteresa.

Nuvarande regelverk saknar förankring i riksdagsledamöternas dagliga arbete och begränsar möjligheterna att utöva uppdraget. En översyn är därför nödvändig.

Stockholm den 26 oktober 2010

Olof Lavesson (M)

Christer Akej (M)

Thomas Finnborg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anders Hansson (M)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Jonas Jacobsson (M)

Christine Jönsson (M)

Göran Montan (M)

Gunilla Nordgren (M)

Margareta Pålsson (M)

Patrick Reslow (M)

Ewa Thalén Finné (M)

Hans Wallmark (M)

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)