Reumatikernas situation

Motion 1988/89:So438 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (båda fp)

av Leif Olsson och Kenth Skårvik (båda fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :So438

av Leif Olsson och Kenth Skårvik (båda fp)
Reumatikernas situation

Folkpartiet har i en särskild rapport 1988 uppmärksammat de "grå”
sjukdomarna. Dessa sjukdomar är sällan dramatiska i sitt förlopp, men
kräver däremot fortlöpande läkarkontakt och speciella sjukvårdsresurser för
att de som har dessa sjukdomar skall kunna leva ett drägligt liv.

För de flesta av de ”grå” sjukdomarna är forskning en viktig fråga liksom
undervisning och rådgivning t.ex. om kostens stora betydelse. Vidare vill vi
peka på de psykologiska effekterna som ofta blir en ”följdkomplikation” till
dessa livsingripande sjukdomar. De psykiska följdverkningarna har länge
varit ouppmärksammade.

En ”grå” sjukdom som vi med denna motion vill föra fram är reumatism.

I Socialstyrelsens rapport från 1987 framgår att sjukdomar i rörelseorganen
står för ca 40 % av förtidspensioneringarna och 28 % av sjukpenningdagarna
medan de tar en förhållandevis blygsam del av vårdapparaten i
anspråk, nämligen 4 % av vårddagarna och 8 % av läkarbesöken. Bland
rörelseorganens sjukdomar är reumatismen en betydande grupp. Det är
därför även ur samhällets synpunkt mycket viktigt att vården av reumatiker
uppmärksammas.

För reumatikerna är det högst angeläget att få tillgång till den bästa vård
som sjukvården kan erbjuda.

Det betyder utöver medicinsk vård uppföljning i form av sjukgymnastik,
vattengymnastik i bassänger där vattnet håller ca 35 grader.

Det betyder tillgång till specialister som arbetsterapeuter för att prova ut
vardagshjälpmedel. Det betyder kuratorer som skall hjälpa reumatikem att
finna och rätt utnyttja samhällets resurser.

Det betyder goda möjligheter till profylaktisk tandvård liksom i många fall
god och kontinuerlig fotvård.

Det betyder en utbyggd klimatvård som är en viktig del i rehabiliteringen
för reumatiker. Klimatvård utomlands har ofta en gynnsam effekt på
sjukdomen och kan ge lindring för lång tid och kan också ofta minska
tablettberoendet.

Det finns ytterligare ett problem för reumatiker, liksom för övrigt även för
alla andra med ”grå” sjukdomar. Människor med dessa sjukdomar har ofta
högre levnadskostnader just på grund av sin sjukdom.

En SCB-undersökning som gjordes 1977-78 visade att kroniskt sjuka
människor har en klart sämre ekonomi än genomsnittsvensken. Dessa
merkostnader kan gälla sjukvård, mediciner, förbandsartiklar, kost, hemmets
inredning och utrustning m.m. Det är ur rättvisesynpunkt viktigt att en

Mot. 1988/89
So438

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna behovet av
kartläggning av reumatikemas situation,

2. att riksdagen hos regeringen begär åtgärder i syfte att upprätta
konkreta vårdprogram för reumatikersjuka.

Stockholm den 20 januari 1989

Leif Olsson (fp) Kenth Skårvik (fp)

kartläggning sker av reumatikemas situation både vad avser behandling och
ekonomiskt läge.

För reumatikerna, liksom för många andra med ”grå” sjukdomar är det
väsentligt att ett konkret vårdprogram tas fram och att det förverkligas.
Dessa människor får inte glömmas bort när resurserna skall fördelas.

13

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)