Retroaktiva pålagor för företag

Motion 2010/11:N349 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att förbjuda retroaktiva sanktioner som drabbar företag.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om angelägenheten att regeringen omgående ser över vilka retroaktiva pålagor och sanktioner som kan drabba den enskilda företagaren.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att bindande förhandsbesked möjliggörs av kommuner och länsstyrelser.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tidsangivelser för beslut som påverkar ett företags verksamhet.

Motivering

Det krävs en översyn av de regler som försvårar för företag. Som exempel kan den gröna näringen i Sverige nämnas. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) presenterade år 2007 en undersökning som visar att vart tredje företag inom jord- och skogsbruksnäringen skulle kunna växa om regelkrånglet minskade. I dag hämmas utvecklingen av diverse näringslivsbranscher av onödig och krånglig byråkrati, vilket snedvrider konkurrensen för svenska företag. Det är till stor del regelkrångel som leder till att svenskt företagande drabbas av ett generellt högre kostnadsläge. I Sverige ligger nivån på 10–15 procent i jämförelse med EU-länder såsom Danmark och Tyskland.

Det finns alltså all anledning att ytterligare förstärka regeringens arbete med regelförändringar.

Regeringens handlingsplan för regelförenklingar presenterar flera förslag som går ut på att lyfta bort avgifter som tynger lantbrukaren. Mer behöver göras i syfte att sänka de svenska företagens kostnader för regler och byråkrati. Det finns dock fler aspekter utöver direkta kostnader som påverkar företag. Tidskrävande och administrativa bördor som leder till indirekta kostnader är också en del av problematiken.

Det krävs en kontinuerlig översyn av de regler som försvårar för företag. Ett reellt problem som företagare drabbas av är retroaktiva och oförutsägbara sanktioner. Som exempel på detta kan nämnas tillbyggnad av stall. Om bygget bedöms ha utförts felaktigt, trots att det har upprättats i enlighet med förprövningen, blir de ekonomiska effekterna betungande för ägaren. Än värre blir problematiken för den stallägare i Heby kommun som fått sitt stall godkänt av en länsstyrelse men inte av den andra länsstyrelsen efter länsbytet. Det visar inte bara på en dimension av oförutsägbarhet utan även höga kostnader eftersom straffavgifter kan bli aktuella, liksom stora kostnader för ombyggnationer. Därutöver kan ekonomiska sanktioner via gårdsstödet i EU:s tvärvillkor tillkomma, vilket kan ge orimliga konsekvenser.

Det är av oerhörd vikt att bindande förhandsbesked möjliggörs av kommuner och länsstyrelser. Målsättningen måste vara att skapa förutsägbara och tydliga regler för företagare oavsett näringsgren. Dessa bördor måste uppmärksammas. Det är viktigt att man på ett resolut samt konsekvent sätt inte bara tar bort avgifter utan även upprättar regelverk som ger utrymme och förutsättningar till framförhållning. Att helt ta bort, eller minimera, retroaktiv beskattning efter redan givet tillstånd är ett måste.

Det är angeläget att regeringen omgående ser över vilka retroaktiva pålagor och sanktioner som kan komma att drabba den enskilde företagaren. Detta för att sedan agera på så sätt att dessa minimeras och tas bort i sin helhet. Har ett tillstånd givits skall det inte kunna dras tillbaka, förutsatt att förutsättningarna är desamma.

Inom ramen för arbetet med att minska den administrativa bördan bland företag, är det således angeläget att säkerställa att retroaktiva avgifter inte förekommer då de skapar oförutsägbarhet. Därutöver bör tidsangivelser anges vid beslut som drabbar företag så att planering underlättas samtidigt som möjlighet ges att förutse händelser som påverkar verksamheten.

Stockholm den 21 oktober 2010

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)