Resurssätt sfi på ett seriöst och likvärdigt sätt med kvaliteten i fokus

Motion 2018/19:2115 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av resurssättningen till sfi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolverket visar i sin senaste rapport att sfi (kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare) är den sämst finansierade skolformen. Den genomsnittliga kostnaden per elev var under förra året cirka 40 000 kronor. Det kan jämföras med gymnasieskolan där resurserna per elev är det tredubbla. Att en sfi-klass bara skulle vara i behov av en tredjedel av gymnasieskolans resurser är orealistiskt. Men så ser det ut. Dessutom skiljer sig anslag mellan kommunerna åt: den lagstadgade likvärdigheten är i praktiken en chimär.

Sfi behöver resurssättas på ett seriöst sätt. Sfi har inte, och har aldrig haft, en rimlig chans att ge den kvalitet som eleverna förtjänar och är i behov av.

Regeringen tillsatte en särskild utredare för att se över hur sfi behöver förändras för att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergång till och kombination med annan vuxenutbildning. Förslag ska presenteras våren 2019.

Utredaren ska bland annat:

  • Utreda och föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som omfattas av bestämmelserna om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, inklusive de som omfattas av utbildningsplikt.
  • Utreda om en utökning av den garanterade undervisningstiden inom sfi skulle kunna påskynda genomströmningen och övergången till andra utbildningar. I dag ska undervisningstiden i genomsnitt omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod.
  • Undersöka hur olika stödåtgärder kan användas för att elever ska nå målen med utbildningen och i högre grad kunna kombinera sfi med annan vuxenutbildning.
  • Föreslå hur kompetensen hos obehöriga sfi-lärare kan förbättras.

Detta är naturligtvis bra men det räcker inte. Sfi behöver resurssättas på ett korrekt sätt som inte enbart är beroende av vem uppdragsgivaren är. Individens behov av utbildning måste vara i centrum. I dag står ofta kvaliteten i paritet med vad beställare vill betala. Men en ökad budgetpost är inte bara en ökad utgift. Med en långsiktig samhällsekono­misk kostnads- och intäktskalkyl kan vi också beräkna den samhällsnytta som väl­fungerande sfi skulle kunna innebära. Se de stora behov av arbetskraft som Sverige kommer ha. Ställ detta mot den situation vi har i dag där knappa resurser driver fram industriliknande utbildningar med olika grad av kvalitet. Därför behövs också en översyn av resurssättningen till sfi.

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)