Resolution 1325: Kvinnor, fred och säkerhet

Motion 2012/13:U269 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör fortsätta att verka för att FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet vinner gehör och efterlevs såväl nationellt som globalt.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige även framöver bör verka för att samtliga av EU:s medlemsstater antar nationella handlingsplaner för FN:s säkerhetsråds resolution 1325.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inom EU bör sättas upp tydliga mål i syfte att efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1325 vid hantering av olika väpnade konflikter där EU är involverad.

Motivering

Fred, jämställdhet och utveckling är begrepp som hänger samman och är beroende av varandra. Därför är det mycket viktigt att kvinnor involveras i fredsprocesser då det är avgörande för att långsiktig fred och säkerhet ska kunna uppnås och upprätthållas. Hållbar fred kan inte upprättas utan att kvinnors behov, prioriteringar och strategier för konfliktlösning tillvaratas i fredsförhandlingar.

Fredsförhandlingar syftar inte bara till att avsluta en väpnad konflikt. När ett fredsavtal väl har förhandlats fram börjar det viktiga arbetet med att cementera freden, försona motparter i den tidigare konflikten samt bygga upp och utveckla nya samhällsstrukturer. Att skapa ett samhälle där jämlikhet mellan könen främjas på alla nivåer. Lyckas man inte skapa ett rättssamhälle med demokrati och lika rättigheter mellan kvinnor och män riskerar nya konflikter att bryta ut.

Kvinnor och barn är särskilt utsatta i väpnade konflikter. Detta både vad gäller civila dödstal räknat, sexuellt våld som ett medel i krigföringen och genom det ökade ansvar de tvingas ta då deras makar och deras barns fäder inkallas eller påtvingas att ta del i de väpnade striderna. Givet kvinnors särskilda utsatthet i väpnade konflikter är det också rimligt att de ges en framstående roll i konfliktlösnings-, försonings- och uppbyggnadsprocesser.

Den 31 oktober år 2000 antogs resolution 1325 av FN:s säkerhetsråd. Denna resolution är ett juridiskt bindande dokument som behandlar frågan om hur krig påverkar kvinnor, samt kvinnors deltagande i konfliktlösning och i arbetet med att uppnå långsiktigt hållbar fred. Representationen av kvinnor i fredsprocessen ska öka, fredsbevarande styrkor ska präglas av ett genusperspektiv, specifika behov för kvinnor i flyktingläger ska tillgodoses, och åtgärder som stöttar kvinnors lokala fredsinitiativ ska främjas. Genom antagandet av resolutionen blev kopplingen mellan jämställdhet, internationell fred och säkerhet och hållbar utveckling officiellt erkänd.

Trots att nu tolv år har passerat sedan resolution 1325 antogs, återstår alltjämt mycket att göra. Sverige anses globalt vara ett föregångsland ur jämställdhetssynpunkt, och därför har vi ett särskilt ansvar att driva det internationella jämställdhetsarbetet framåt. Därför är det viktigt att Sverige föregår med gott exempel och fortsätter att verka för att FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet vinner gehör och efterlevs såväl nationellt och globalt, även efter det att Sveriges nuvarande handlingsplan gällande resolutionen löper ut vid årsskiftet 2012/13.

Ungefär samtidigt som resolution 1325 antogs av FN:s säkerhetsråd antog också Europaparlamentet en resolution på temat: Europaparlamentets resolution om kvinnors deltagande i fredlig lösning av konflikter (2000/2025(INI)). EU förbinder sig att verka för denna resolutions fulla implementering inom EU liksom i relationer och avtal med andra aktörer.

Sverige bör även framöver verka för att samtliga av EU:s medlemsstater antar nationella handlingsplaner för resolution 1325. I dags dato saknar 13 av unionens 27 medlemsstater alltjämt sådana handlingsplaner. Det är viktigt att EU agerar utifrån resolution 1325 när unionen ska förhålla sig till och hantera hastigt uppkomna konflikter, såsom Libyenkriget 2011. EU bör därför sätta upp tydliga mål i syfte att efterleva resolution 1325 i alla konflikter där EU involveras.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2012

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)