Reseavdrag för icke-arbetsresor

Motion 2018/19:259 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utarbeta en modell för ett schabloniserat reseavdrag för icke-arbetsresor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hela Sverige ska kunna leva; det är en uppfattning som egentligen inte borde vara kontroversiell, men idag finns det däremot en risk att landsbygden avfolkas eftersom det inte finns möjligheter att bo kvar. Höjda bensin- och dieselkostnader påverkar situa­tionen för landsbygdshushållen.

Kollektivtrafiken är många gånger obefintlig eller väldigt begränsad i glesbygden, och avstånden gör det svårt för människor att vara sparsamma i sin användning av bilen. Bilen fyller en viktig roll för att familjernas vardagsliv ska fungera med arbete, fritid och engagemang i civilsamhället. Ofta är familjer boende på landsbygden beroende av två bilar på grund av olika arbetstider, åtaganden och fritidsaktiviteter.

En höjd skatt på drivmedel får konsekvenser för boende på landsbygden, och blir det ytterligare höjningar finns det risk för allvarliga sociala och ekonomiska konsekvenser. De miljöproblem som vi står inför idag är mycket allvarliga, men att sätta möjligheten till ett fungerande liv på landsbygden mot miljön är inte rimligt. Landsbygdens inverkan på klimatet är minimal i jämförelse med storstädernas, och därför behövs det ett nytt grepp när det gäller samhällssubventionerade resor på landsbygden. Eftersom Sveriges skog tar upp 83 procent av all CO2 vi släpper ut i landet borde landsbygden kunna kompenseras för detta. Skogen finns ju i huvudsak just ute på landsbygden.

Skatteavdraget för bilresor till och från arbetet är idag 18:50 kr/mil. Kristdemo­kraterna har föreslagit att avdraget höjs, dock utan att få gehör för detta.

Att leva handlar om så mycket mer än att arbeta. För att personers sociala sam­manhang skall kunna fungera och utvecklas måste även möjligheten att ta sig till olika fritidsaktiviteter ges, och då hjälper det inte bara med ett höjt reseavdrag. Därför bör det utarbetas en modell där ett schabloniserat reseavdrag för icke-arbetsresor ingår.

Förutsättningarna i Sverige är olika, tillgången till kollektivtrafik är ett exempel. Ökade bilkostnader för hushållen i landsbygden får inte hindra målsättningen att hela Sverige skall leva.

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-08 Granskad: 2018-11-08 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)