Republiken Kina (Taiwan)

Motion 2020/21:678 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tydligt erkännande av Taiwan som land snarare än som provins och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Taiwan ska få möjligheten att skicka ombud till FN:s generalförsamling och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Taiwans möjlighet att delta i och bidra till FN:s underorganisationer och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade bilaterala samarbeten med Taiwan och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda Business Swedens mandat i Taipei och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för EU-samarbetet verka för frihandelsavtal med Taiwan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Republiken Kina (Taiwan) är en välmående demokrati med nästan 24 miljoner invånare. Sverige och Taiwan delar dessutom en lång rad centrala värderingar som respekt för demokrati och mänskliga rättigheter samt försvaret av rättsstatsprincipen och yttrande­friheten. Taiwan präglas också av en stabil ekonomi som till stor del baseras på högtek­nologiska varor och de har ett omfattande välstånd bland invånarna. Ur ett internatio­nellt perspektiv är Taiwan dessutom en mycket viktig aktör på världshandelsmarknaden och har idag såväl fullvärdiga som inofficiella diplomatiska förbindelser med en lång rad länder världen över. I Sverige benämns Taiwans diplomatiska delegation för Taipei mission, men delegationen fungerar i stort som vilken ambassad som helst.

Taiwan som land snarare än provins

Det är glädjande att Sverige, med stöd från en bred riksdag, sedan länge varit i framkant i världssamfundet avseende arbetet kring olika länders rätt till suveränitet. Det är likaså glädjande att vårt land behandlat Taiwan som den fria administration som det är (snarare än en del av Folkrepubliken Kina) bland annat genom att möjliggöra för dem att ha en egen representation i Sverige. Generellt delas nog den här bilden av de flesta svenskar, som utan tvekan ser Taiwan som ett självständigt land. Dessvärre ser vi att detta inte räcker: Skatteverket valde till och med att omdefiniera den taiwanesiska representationen i Sverige från att vara Taiwan, till den kinesiska provinsen Taiwan. Att en enskild myndighet definierar Taiwan som en kinesisk provins visar på vikten att riksdag och regering är tydlig med benämningarna. Mot bakgrund av detta önskas regeringen tydliggöra att Taiwan är att betrakta som ett självständigt land snarare än en kinesisk provins, med allt som det innebär.

Taiwan i FN

Trots att Taiwan är att anse som en betydande internationell aktör i såväl handel som diplomati och dessutom i många avseenden är att betrakta som ett demokratiskt före­döme är de idag utestängda från många viktiga världsorganisationer. Taiwan har bland annat utestängts från FN, som man sedan 1993 ansökt om att på olika nivåer delta i. Inte minst i samband med coronapandemin kunde vi se vilka konsekvenser detta fått. Trots att Taiwan är ett av de länder som lyckats absolut bäst i kampen mot covid-19 och kan klassas som ett framstående land beträffande forskning på hälso- och sjukvård ute­stängdes de från världshälsoorganisationen WHO. Oförskämt nog har organisationen dessutom återkommande klassat Taiwan som kinesisk provins snarare än den fria aktör de är. Den systematiska utfrysningen av Taiwan från FN-gemenskapen går inte ihop med FN-stadgan och de grunder som organisationen vilar på. Taiwans frånvaro berövar dessutom västvärlden en likasinnad vän i en tid då de värden vi har gemensamt hotas på annat håll och utfrysningen skadar även svenska intressen. Regeringen bör inom ramen för de internationella kontakter som finns, verka för att Taiwan ska få samma möjlighet att skicka ombud till FN:s generalförsamling på lika villkor som andra länder samt att de får chansen att obegränsat delta och bidra till hela FN-samarbetet, med fackorganisa­tioner inkluderat.

Bilaterala samarbeten och avtal

Sverige och Taiwan har mycket att tjäna på ett utökat samarbete, inte minst mot bak­grund av att båda länder är framstående producenter av högteknologiska produkter och har en liknande syn på grundläggande värderingar. Landet är en given destination för innovationskraftiga svenska företag som önskar ta sig närmare de tillväxtmarknader som finns i Asien. Det finns därför ett ömsesidigt intresse av att utnyttja den potential som ett långtgående akademiskt utbyte för med sig och utökade handelsrelationer skulle enbart stärka våra länder. Taiwan är också ur flera avseenden ett positivt exempel med en snabb ekonomisk tillväxt vilket också bidragit till en hög välfärdsnivå. Ett fördjupat samarbete skulle kunna utveckla redan befintliga välfärdssatsningar och utbildnings­möjligheter, samt stimulera ekonomiska investeringar. Regeringen bör mot bakgrund av detta se över möjligheten att skapa nya bilaterala samarbeten med Taiwan, samt se över möjligheten för att bredda Business Swedens mandat i Taipei.

Taiwan och EU

EU, som är en av de största investerarna i Taiwan är också en av Taiwans viktigaste handelspartner. Ett utökat samarbete skulle kunna möjliggöra ytterligare tillväxt i båda regionerna. EU har sedan tidigare arbetat för upprättandet av diverse olika frihandels­avtal även utanför unionen. Frihandelsavtal har en lång rad fördelar, och såväl EU som Taiwan skulle tjäna på om Taiwan inkluderades i EU:s handelsområde genom ett eget frihandelsavtal med unionen. Det skulle förenkla och förbättra handel samtidigt som skyddet av de omfattande europeiska investeringarna i Taiwan utökades. Dessutom skulle det kunna bidra till att fler taiwanesiska företag lockades till att investera i Europa, vilket leder till högre sysselsättning. Stärkta handelsförbindelser bidrar även till att mänskliga rättigheter, inklusive den taiwanesiska demokratin och yttrandefriheten, förstärks. Regeringen bör därför verka för att EU upprättar frihandelsavtal med Taiwan.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

Björn Söder (SD)

Mats Nordberg (SD)

Sara Gille (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)