Renodlad samhällsverksamhet

Motion 2004/05:N310 av Jörgen Johansson (c)

av Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verksamheter som finns på en marknad skall konkurrensutsättas.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statens primära ägande skall bestå i infrastruktur och tillväxtskapande verksamhet.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn görs i syfte att avveckla statliga verksamheter som är direkt marknadsanknutna.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statlig verksamhet som bedrivs i form av monopol inte skall åläggas avkastningskrav.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att reavinster från försäljning av statlig egendom används för att reducera statsskulden.1

1 Yrkande 5 hänvisat till FiU.

Motivering

Staten är ägare och bedriver en mängd verksamheter som är väl anpassade till en marknad. Grundprincipen för dessa verksamheter är att de bör bedrivas på ett konkurrensutsatt sätt. Detta bör ges regeringen till känna.

Samhällets ägande bör vara inriktat på områden där förutsättningar ges för samhällets utveckling. Självklara sådana områden är vägar, järnvägar, eldistributionsnät och telestationer. Vem som utför transporterna på vägarna, järnvägarna eller förmedlar elektricitet via elnäten eller telefoni via telenätet är inte ett primärt statligt åtagande och bör därför skötas på en konkurrensutsatt marknad. Detta bör ges regeringen till känna.

Undantag från grundregeln kan göras då marknaden inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Statens kvarvarande ägodel i Telia bör därmed bibehållas i statlig ägo. Verksamheter som idag bedrivs via SJ, Green Cargo och delar av Vattenfall bör däremot avvecklas. En översyn och ett principbeslut om avveckling av marknadsanpassad verksamhet bör genomföras. Detta bör ges regeringen till känna.

Kvarvarande verksamheter som bedrivs i monopolliknande former skall inte åläggas avkastningskrav, då detta är att likna vid en fiskal hantering. Undantag från regeln kan göras om verksamheten är betingad av regionalpolitiska skäl eller folkhälsoskäl. Detta bör ges regeringen till känna.

Avvecklingen av statlig egendom, i enlighet med förslaget, bör lämpligen användas för reducering av statsskulden. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 27 september 2004

Jörgen Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)