Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Religionsvetenskaplig utbildning i Umeå

Motion 1990/91:Ub623 av Ulla Orring (fp)

av Ulla Orring (fp)
Universitetet i Umeå kunde förra året fira sitt 25-
årsjubileum. Beslutet att bygga upp ett universitet i Umeå
tillkom för att stimulera den norrländska utvecklingen. Så
har också skett och lokaliseringen till Umeå och Norrland
har varit mycket framgångsrik och medfört positiva
spridningseffekter för många andra orter i Norrland. Men
framförallt har den högre universitetsutbildningen medfört
ökade möjligheter att rekrytera kompetenta människor till
tidigare svårrekryterade tjänster.
En fortsatt satsning av nya utbildningsenheter bör ses i
detta sammanhang och i ett samlat regional-, utbildnings-
och kulturpolitiskt perspektiv.
Det är därför angeläget att gå vidare och därmed starta
självständig religionsvetenskaplig linje i Umeå. Den
utbildning som nu bedrivs sker genom Uppsala Universitet.
Inom den svenska kyrkan råder brist på personal med
religionsvetenskaplig utbildning. Bristen är särskilt stor i
den norra delen av landet. Där finns också en betydande
efterfrågan på fristående kurser i religionsvetenskapliga
ämnen.
Från många håll framförs att det är av yttersta vikt att
religionsvetenskaplig utbildning kan bedrivas i Norrland.
F n sker det genom att universitetet i Uppsala förlägger ett
antal utbildningsplatser i Umeå. Men detta kan ses som en
försöksverksamhet som bör permanentas till en mer
självständig enhet med universitetet i Umeå som
huvudman. Förutsättningarna är att de resurser som finns
på nationell nivå fördelas även till universitetet i Umeå.
All erfarenhet från annan utbildning vid universitetet
visar att studenter som utbildats i Umeå till största delen
stannar kvar i Norrland. Ca 75 % av studenterna rekryteras
också från de fyra nordligaste länen. Ytterligare skäl för en
permanent utbildning i Umeå är att ca 30-talet präster inom
Luleå stift saknar fullständig utbildning. Möjligheter att
komplettera sin utbildning genom distansstudier och
därmed uppnå en fullständig utbildning i religionsvetenskap
borde underlättas.

nHemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en permanent utbildningslinje i
religionsvetenskap i Umeå.

Stockholm den 24 januari 1991

Ulla Orring (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)