Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Religionsvetenskaplig utbildning i Umeå

Motion 1990/91:Ub506 av Britta Bjelle (fp)

av Britta Bjelle (fp)
Behov av utbildning och forskning
Behovet av religionsvetenskaplig utbildning och
forskning i Umeå har blivit alltmer påtagligt.Först och
främst är prästbristen som bekant mycket svår i Norrland
och avhjälps knappast t.ex. av att norrländska
prästkandidater genom familjebildning under studietiden
ofta har svårt att återvända till sina hemstift. Även andra
omständigheter med stora avstånd och en i övrigt ogynnsam
arbetsmarknad leder till den ofrånkomliga slutsatsen att en
utlokaliserad teologutbildning faktiskt krävs för att på sikt
avhjälpa den allt kärvare situationen.För det andra som
också på senaste tiden framgått av massmedia, att skolorna
i alarmerande omfattning saknar kompetenta lärare i bl.a.
religionskunkap. Också denna bristär särskilt svår i de
norrländska kommunerna med många icke behöriga
vikarier.För det tredje har även inom lärarkåren vid
universitet ett ökat krav på religionsvetenskaplig
kompetens gjort sig gällande som en förstärkning av
kunskapsutvecklingen inom olika ämnen. Den pågående
internationaliseringen efterfrågar t.ex. både en fördjupad
förståelse av ortodox-östeuropeisk kultur och en mer
kompetent insikt i problemen inom den islamska världen.
Även detta behov är i högsta grad aktuellt och angeläget.
Ett fjärde behov som vuxit fram sedan en längre tid är ett
ökat stöd till den kyrkohistoriska och religionspedagogiska
forskningen, där arbetet med kyrkboksmaterialet vid
demografiska databasen och forskningsarkivet har fått allt
större betydelse även för landets teologiska forskning.
Hittillsvarande åtgärder
Alltsedan 1960-talet har teologiska kurser i begränsad
omfattning förekommit i Umeå, både inledande kortare
grundkurser och tillfälliga inslag i fortbildningen för
kyrkans och skolans räkning. Från höstterminen 1987 till
och med vårterminen 1990 genomförde Uppsala universitet
en fullständig linjekurs, 41--160 poäng, fram till teologie
kandidatexamen.
En ny sådan linjekurs, 160 poäng, upprepas nu efter
beslut av statsmakterna med början innevarande termin,
vårterminen 1991. Även denna kurs ingår i ett utbud från
Uppsala universitet. Glädjande nog är rekryteringen till de
nya 20 linjeplatserna mycket god. Totalt ett 60-tal sökande
har anmält sig, ett starkt bevis på det nämnda behovet av
religionsvetenskaplig kompetens i Norrland.
Universitetet har skapat förutsättningarna för kursen
med lokaler samt med ett mindre kansli för en lokal
samordnare och en sekreterare, båda på halvtid.
Kostnaderna för den förra tjänsten delas mellan de båda
universiteten. Den senare tjänsten tillsammans med en
ambitiös satsning på den pastorala ramen för
prästkandidaterna bestrids dels av Luleå stift, dels av
sammanskjutna medel från de lokala kyrkliga
samfälligheterna och anslag från teologifonden i Umeå. För
undervisningens innehåll och genomförande svarar som
nämnts teologiska institutionen i Uppsala.
Universitetet har även vidtagit åtgärder för att
understödja den teologiska forskarutbildningen med
resurser och handledning, främst inom historisk och
beteendevetenskaplig teologi (kateketik). En
licentiatavhandling och ett antal D1- och C1-uppsatser har
tillkommit på detta sätt för Uppsalas del. En doktorand
arbetar för närvarande på sin avhandling med
handledningsresurser i Umeå och med kommande
disputation i Uppsala.
Den kanske viktigaste åtgärden hittills är att
universitetet sedan ett år inrättat en arbetsenhet för
religionsvetenskaplig utbildning (ARV) för det nystartade
kansliet med lokaler i nära anslutning till undervisningen.
Där får studenterna en möjlighet att finna en fast punkt för
studiestöd och för sina övriga praktiska frågor under
studietiden. En ännu ej helt löst fråga är på vilket sätt denna
arbetsenhet skall kunna inrymma även den nyss nämnda
forskarhandledningen som sedan en tid bedrivs i teologi.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att den religionsvetenskapliga
grundutbildningen i Umeå permanentas med
återkommande intagning av studerande,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att den i Umeå sedan länge etablerade historiska och
beteendevetenskapliga teologiska forskningen får ett
utökat stöd och en fastare samordning med den
religionsvetenskapliga utbildningen i övrigt,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att den nyinrättade arbetsenheten för religionsvetenskaplig
utbildning konsolideras för fortsatt samordning och
utveckling av undervisningen och forskningen i Umeå.

Stockholm den 14 januari 1991

Britta Bjelle (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)