Rekrytering av yrkeslärare

Motion 2013/14:Ub453 av Margareta B Kjellin (M)

av Margareta B Kjellin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rekrytering av yrkeslärare.

Motivering

År efter år upprepar myndigheter, fack och arbetsgivare att vi riskerar att få brist på behöriga yrkeslärare på grund av att intresset är lågt och att högskolor inte hinner med att utbilda för att ersätta pensionsavgångar, så även i år. När regeringen nu satsar på lärlingsutbildningar och att tydligare koppla ihop gymnasieutbildning och arbetsmarknad behöver man se till att tillgången på yrkeslärare inte blir en flaskhals.

Det behövs flera olika vägar in på lärarbanan för att locka yrkeskunniga och att möta de behov de har inför ett karriärbyte. Att hitta blivande yrkeslärare är inte enkelt, man ska inte bara hitta duktiga yrkeskunniga, man ska även hitta bra pedagoger samt någon som är intresserad av ett karriärbyte. Att byta karriär och yrke är ett stort steg och det har kostnader i att avstå från etablering på arbetsmarknaden, arbetskamrater och inkomster under utbildningen. Det finns problem som måste hanteras för att locka människor att sadla om; det inkomsttapp som sker när yrkeskunniga går från arbete till skolbänken är bara ett av dem men viktigt för dem med familj.

Det behövs sänkta trösklar och fler vägar mellan arbetslivet och skolan. Man behöver t.ex. se över möjligheterna att yrkesarbetare kan få omskolning till yrkeslärare som en del av rehabiliteringsarbetet för att få dem tillbaka i arbetslivet med mindre belastning samtidigt som att steget från lön till studielån blir mindre. Det kan också behöva övervägas att se över om fler möjligheter bör utvecklas för att kombinera arbete med tiden som behöver läggas på den pedagogiska utbildningen.

Sist men inte minst bör man överväga att se över hur statusen i läraryrket, det gäller både yrkes- och ämneslärare, kan öka så att man lockar fler duktiga, drivna och kompetenta att söka sig till läraryrket.

Stockholm den 17 september 2013

Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)