Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Rehabiliteringslinje till hälsohögskolan i Jönköping

Motion 1990/91:Ub524 av Catarina Rönnung m.fl. (s)

av Catarina Rönnung m.fl. (s)
Att förbättra människors hälsa och arbetsmiljö och
nedbringa och åtgärda arbetsskador framstår som en
synnerligen angelägen politisk fråga att lösa. En del i detta
problemkomplex är att se till att antalet sjukgymnaster hålls
på betryggande nivå. Legitimerade sjukgymnasters
riksförbund har påtalat att vi f.n. har en kvarstående brist
på sjukgymnaster. Dimensioneringen av grundutbildningen
måste stå i proportion till arbetsmarknadens behov. På
socialdemokratiskt initiativ har landstinget i Jönköpings län
utrett förutsättningarna för att inrätta en
rehabiliteringslinje med inriktning på sjukgymnastik vid
hälsohögskolan i länet.
Rekryteringsbehovet av sjukgymnaster har kartlagts i
det egna och i angränsande landsting (F, G, H, N, P, R, E).
Följande har då framkommit: Antalet vakanta
heltidstjänster uppgick 1989 till 150. Det finns ett
omedelbart rekryteringsbehov på 210 heltidstjänster.
Rekryteringsbehovet per år inom den närmaste
femårsperioden beräknas till 100. Antalet vakanta tjänster i
riket var per 1989-03-01 ca 580. Underhandsdiskussion med
företrädare för Jönköpings läns landsting tyder på att
vakansläget ej förbättrats under 1990.
Arbetsskadefrekvensen samt behovet av förebyggande
insatser inom arbetsplatser och bland anställda talar för att
det nuvarande vakansläget ej kan accepteras.
Rehabiliteringsutredningens förslag och intentioner är en
viktig grund för de argument som kan anföras till förmån för
ökade insatser från sjukgymnaster.
Detta bekräftas också av de signaler som kommer från
den allmänna försäkringskassan. Detta faktum talar för att
t.ex. en medelsöverföring från socialförsäkringssystemet till
utbildningsinsatser skulle kunna vara motiverad för att
åtgärda den bristsituation som råder.
Det ovan anförda gäller endast anställningsbehovet i
landstingsregi. Därtill kommer att även
företagshälsovården, knuten till primärkommun och
näringsliv, påtalat den omfattande bristen på utbildade
sjukgymnaster. Mot bakgrund av ett växande behov
kommer utredningen fram till att det vore lämpligt att sätta
i gång en utbildning om 40 platser fr.o.m. 1992/93. Behov
av lokaler, utrustning och resurser för driften har
aktualiserats av landstinget i dess långtidsplan.
Karaktärsämnet sjukgymnastik är styrande för
undervisningen i basämnena vilka läses helt parallellt med
karaktärsämnet. De fyra grundstenarna i utbildningen är
karaktärsämnet sjukgymnastik, naturvetenskapliga resp.
medicinska basvetenskaper, kommunikations- och
beteendevetenskap samt praktiskt tillämpad
sjukgymnastik.
Utbildningens vetenskapliga grund skall genomsyra alla
kurser och särskilt resultera i den avslutande 20-
poängskursens uppsats om 10 poäng. Sjukgymnastik som
eget vetenskapligt område är ett framtida mål.
Utbildade lärare kommer att finnas inom det egna
landstinget vid en utbildningsstart höstterminen 1992.
För forskningsanknytning av utbildningen är sörjt dels
genom att landstinget bedriver och finansierar egen
forskning vid institutionen för biomekanik och
ortopedteknik t.ex. inom ergonomi, gångfunktionsstudier,
belastningsstudier, etc., dels genomforskning och
utvecklingsarbeten inom området rehabilitering som
bedrivs vid Centrum för rehabiliteringsforskning som
finansieras av Jönköpings läns landsting, Jönköpings
kommun och högskolan i Jönköping.
Underlag för profilering inom utbildningen och grund
för 10-poängsuppsatser kan i stor utsträckning tillgodoses
genom forskningsområden etablerade i Jönköping med dess
tillgång på disputerade handledare.
Tillgången på praktikplatser har inventerats och
befunnits tillfredsställande med utnyttjande i första hand av
handledare inom det egna landstinget. Samtliga
landstingsanställda sjukgymnaster har tillskrivits om
möjligheten att ställa upp som handledare och därvid har
över 75 % uttryckt aktivt intresse att medverka i
utbildningen som handledare och förklarat sig villiga att
delta i erforderlig handledarutbildning. Samtal förs med
angränsande län, G, N, P, R, beträffande praktikplatser och
stor beredvillighet har uttalats beträffande möjligheter till
avtal mellan hälsohögskolan och berörda.
Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) har i sin
anslagsframställning till regeringen aviserat landstingens
planer på sjukgymnastutbildning med start 1992. För att
utbildningen skall komma i gång inom rimlig tid förutsätts
att riksdagen uttalar att det är angeläget att en
sjukgymnastutbildning förläggs till hälsohögskolan i
Jönköping.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att en
rehabiliteringslinje innefattande 40 platser med inriktning
mot sjukgymnastik med start 1992/93 förläggs till
hälsohögskolan i Jönköping.

Stockholm den 16 januari 1991

Catarina Rönnung (s)

Åke Gustavsson (s)

Ingegerd Elm (s)

Nils Nordh (s)

Marianne Andersson (s)
s12pi Gislaved
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)