Reglers konsekvenser för företag bör ses över

Motion 2021/22:4155 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att konsekvensutredningars kvalitet i fråga om lagförslag med effekt för företag måste förbättras och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över det svenska konsekvensutredningsarbetet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2008 inrättade den moderatledda regeringen det statliga Regelrådet som har till uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar av lagförslag som kan få effekter för företag. Det var bland annat erfarenheter från andra länder som ledde fram till Regelrådets tillkomst. Erfarenheter som visade att en oberoende granskning av tillkommande regler minskar onödigt regelkrångel. Det har visat sig vara ett välbehövligt och viktigt initiativ men vars hittillsvarande rapporter också oroar och pekar på behov av en översyn.

I sin senaste årsrapport (21.02.22) konstaterar Regelrådet att av granskade yttranden uppfyllde 53 procent kraven för godkänt. Den redovisade statistiken visar dock att resultatet för konsekvensutredningarnas kvalitet varierar mycket mellan olika regelgivare. Årsrapporten visar till exempel att 64 procent av konsekvensutredningar som förvaltningsmyndigheter har gjort uppfyllde kraven på kvalitet, medan motsvarande andel för konsekvensutredningar som remitterades från Regeringskansliet var 45 procent. Än sämre resultat visade granskningen av olika utredningar (SOU) där endast 42 procent uppfyllde kraven på lagförslags effekter för företag. Detta är anmärkningsvärda uppgifter och inte acceptabla.

I årsrapporten från 2019 framförde Regelrådet flera rekommendationer för att regelöversynen ska kunna förbättras. Det handlar om att granskningarna ska ske tidigare i processen, att det ska införas krav på att svenska konsekvensutredningar till EU-förslag ska upprättas samt att digitala verktyg för att standardisera processen bör införas. De rekommenderade vidare att det ska göras en objektiv översyn av konsekvensutredningsarbetet i Sverige för att säkerställa att arbetet bedrivs effektivt genom hela regelprocessen. De hänvisade därvid till en granskning som OECD gjorde om det svenska regelförenklingsarbetet 2010 och menar att motsvarande översyn idag skulle kunna ge ”värdefulla insikter inför fortsatt förbättringsarbete med reglers konsekvenser i Sverige.”. De nämnda rekommendationerna nämns också i den senaste årsrapporten.

Med hänvisning till den viktiga roll som Regelrådets granskningar skulle kunna ha då det gäller regelförenklingar för företag är det av stor vikt att vi hörsammar deras rekommendation om en översyn av processerna kring detsamma. Detta måste riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)