Reglering av vattennivån i Vänern

Motion 2009/10:Fö237 av Lars Tysklind (fp)

av Lars Tysklind (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reglering av vattennivån i Vänern.

Motivering

I Sårbarhetsutredningen konstateras att det finns risk för betydligt högre vattennivåer i bl.a. Vänern. För att förhindra alltför stora och kraftiga flöden genom Göta älv har beslut tagits att sänka Vänerns yta med ca 20 cm.

Som ett led i klimatanpassningen måste vi dock planera för betydligt större flöden, inte minst för att förhindra översvämningar i städerna runt Vänern som byggts när normalvattennivån legat betydligt lägre än den sannolikt kommer att göra i framtiden.

Alliansregeringen har börjat arbeta aktivt med frågan. I budgeten för 2009 avsattes medel för att bl.a. förbättra den nationella höjddatabasen samt förbättra kunskapsläget vad gäller ras- och skredförutsättningarna längs Göta älv. Detta för att kunna bedöma hur mycket vatten som kan ledas genom Göta älv vid kraftiga översvämningar och vilka förstärkningsåtgärder som är nödvändiga.

Det kan också vara bra, eller rent av nödvändigt, att planera för alternativ. Ett sådant är avtappningsmöjligheterna genom ett ytterligare utflöde till Västerhavet från Vänern till Uddevalla.

Det är naturligtvis svårt att överblicka vilka miljökonsekvenser ett sådant sötvattenflöde ut i havet skulle få lokalt men man kan utgå ifrån att en tunnel skulle få samma påverkan som en öppen kanal. Den stora skillnaden skulle vara att en kanal skulle kunna byggas som en led för fritidsbåtar och därigenom bli ett stöd för turismen.

Enligt Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) och den statliga myndigheten Invest in Sweden Agency (ISA) är turistnäringen i Sverige expansiv. Turistnäringen ökade under 2008 med 6,3 procent, och exportvärdet beräknas till 91 miljarder kronor och är 3 procent av BNP.

En ny vattenled från Vänern ut till Västerhavet och Uddevalla skulle ytterligare kunna förhöja värdet i resvägen på vatten från västra sidan av Sverige till den östra.

Till skillnad från övriga Europa, där vattenlederna är kantade av industrier, ligger stora delar av våra vattenleder som portar till vår oexploaterade natur. Att stillsamt glida fram genom Sverige har många från Europa redan upptäckt vara möjligt. Med sina stora kajanläggningar har Uddevalla dessutom möjligheter att bygga en uppläggnings- och servicehamn för de stora nöjesbåtar som redan nu väljer att under flera år vistas i de nordiska farvattnen.

Vid den fortsatta planeringen med klimatanpassningsåtgärder och reglering av vattenståndet i Vänern bör möjligheten som beskrivs ovan beaktas.

Stockholm den 5 oktober 2009

Lars Tysklind (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)