Regler för organdonationer

Motion 1988/89:So486 av Carl Frick m. fl. (mp)

av Carl Frick m. fl. (mp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So486

av Carl Frick m. fl. (mp)
Regler för organdonationer

Den medicinska tekniken går framåt och det ställer oss i vissa fall inför
svåra etiska problem. Sedan snart 25 år har man kunnat transplantera
också stora organ som njurar och hjärtan. Detta har inneburit att många
människor har kunnat räddas till livet.

Det uppstår dock problem om antalet tillgängliga organ inte räcker. Man
kan inte helt förlita sig på trafikolycksfall. I engelskspråkiga länder kallas
motorcyklar ofta ”donors vehicle”, dvs. givarnas fordon. Samhället vidtar
kraftfulla men ändå otillräckliga åtgärder mot dödandet på våra vägar.

Det är helt oetiskt att tillåta ett fortsatt dödande på vägarna. Miljöpartiet
de gröna kommer i särskilda motioner med förslag som drastiskt
kommer att minska de svåra trafikolyckorna. Detta bör vara ett gemensamt
mål för hela folket. Vi förväntar oss att läkare som i sitt dagliga arbete
tar hand om trafikoffer går i spetsen för att förverkliga målen om minskat
antal trafikoffer.

För att öka tillgången på organ har läkarna framtvingat ett nytt dödsbegrepp,
”hjärndöd”, som innebär att en människa dödförklaras på tekniska
grunder trots att hjärtat slår genom konstlade medel (respirator) och blod
pumpas. Detta är för många människor stötande eftersom det normala
dödskriteriet är att hjärtat slutgiltigt har upphört att fungera.

Oberoende av lagstiftningen torde alltjämt de flesta människor anse att
döden har inträtt forst då gamla dödskriterier är uppfyllda: hjärtat har
slutat att slå, den spontana andningen har upphört och hjärnan har upphört
att fungera. De accepterar att en medmänniska är död forst då alla
dessa kriterier är uppfyllda. De accepterar inte att man har så bråttom med
dödsforklaringen som nu är fallet. Det har heller aldrig vetenskapligt
kunnat bevisas att det snabba dödsförklarandet som nu sker av olycksoffer
är mera vetenskapligt än de gamla kriterierna. Vetenskapen kan nämligen
inte ge svar på sådana frågor. Dödens inträde skall enligt vår mening
enkelt kunna konstateras av gemene man utan användande av avancerade
tekniska hjälpmedel. Det försvårar sorgearbetet för de anhöriga när de inte
själva kan se att döden har inträtt.

Hjärndöd är ett för transplantationer praktiskt dödsbegrepp eftersom
chansen att lyckas med stora transplantationer är beroende av att blodcirkulationen
kan upprätthållas så att organet är färskt ur medicinsk synpunkt.

Det är bra att människor kan räddas till livet men det är viktigt att rätt
väga insatserna inom sjukvården och att beslut att ta organ från en människa
till en annan sker enligt etiskt acceptabla regler.

I dag tar man organ från människor om dessa inte uttryckligen har sagt
att de inte vill vara med om det. I de fall där man inte har ett sådant besked
förekommer det att man sätter släktingar under press för att donationen
skall kunna genomföras.

Finns det inte möjlighet att få tag i anförvanter förutsätter man medgivande
från den skadade tilltänkte donatom.

Enligt miljöpartiet de gröna är detta ett orimligt förfarande. I det svenska
samhället har vi allmän konsensus om att vi skall ha valfrihet och att
det är olämpligt med tvång annat än under speciella omständigheter. Det
är mycket viktigt att respektera människors vilja också efter döden. Det
gäller i allra högsta grad det som varje människa oomtvistligen äger — sin
egen kropp.

Detta innebär att en organdonation måste vara en medveten frivillig
handling. Det bästa sättet att försäkra sig om detta är att de som vill
donera skall avge ett testamente där den blivande donatom talar om under
vilka förutsättningar som organborttagning skall få ske. I vissa fall kan
donation ske från levande människa; vid exempelvis en njurtransplantation.
I det fallet torde donationsmedgivande aldrig ha ifrågasatts.

Det måste åligga läkarna att försäkra sig om man har en donator till sitt
förfogande. Det är också viktigt att det finns ett effektivt sanktionssystem
för de läkare som bryter mot regeln om testamente för donation.

Den som har testamenterat har härigenom accepterat begreppet hjärndöd.
För att hjälpa till att få tillgång till flera organ är det viktigt att
medborgarna upplyses om de möjligheter som finns och att det är en viktig
handling.

Mot. 1988/89
So486

26

Hemställan

Med stöd av ovanstående hemställer vi

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
transplantation av organ av vilket slag det vara må kan utföras
endast om en person har donerat eller testamenterat organ,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att det
vid straffansvar åligger läkarna att försäkra sig om att det finns ett
testamente, vilket självklart också gäller för organ som kommer från
utlandet,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att vid
export av organ från Sverige måste föreligga ”testamenten”,

4. att riksdagen begär att regeringen tillsätter en ny utredning
kring dödsbegreppet som beaktar vad som ovan har framhållits.

Stockholm den 24 januari 1989

Carl Frick (mp)

Anita Stenberg (mp) Lars Norberg (mp)

Per Gahrton (mp)

Mot. 1988/89
So486

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1989

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)