Regler för medborgarskap

Motion 2000/01:Sf632 av Martin Nilsson och Margareta Sandgren (s)

av Martin Nilsson och Margareta Sandgren (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att underlätta medborgarskap.
Motivering
"Det är en skam, det är en fläck på Sveriges baner,
att medborgarrätt heter pengar."
Mot bakgrund av ovanstående citat från Verner von
Heidenstam så finns det anledning att fundera på nuvarande
regler för medborgarskap. Medborgarskapet är en viktig del i
identifikationen och integrationen av människor med
bakgrund i andra länder. Det bör därför undersökas vad som
kan göras för att underlätta medborgarskap som ett av många
led i integrationsarbetet.
Idag tas en avgift om 1 500 kr ut i samband med varje ansökan om
medborgarskap. Om ansökan blir avslagen återkommer samma kostnad nästa
gång man ansöker om medborgarskap. Denna avgift är, enligt tidigare
utredningar, högre än de administrativa kostnader som uppstår till följd av
handläggningen.
Avgiften är också tillräckligt stor för att i sig kunna avskräcka från
ansökan. För en familj som söker medborgarskap kan den utgöra en
betungande utgift. Det är knappast ett okänt fenomen att arbetslöshet och
sämre ekonomiska förutsättningar är vanligt i gruppen. Till denna kostnad ska
läggas den som uppstår för många av dem som ska avsäga sig ett
medborgarskap.
Sammantaget kan kostnaden bli den faktor som gör att man avstår från att
ansöka om medborgarskap. Det vore en icke önskvärd utveckling. Även om
medborgarskapet enbart är en av flera faktorer som avgör om man integreras i
samhället eller inte så bör alla åtgärder prövas. Till detta kommer den
principiella frågan som von Heidenstam ställer. Ska medborgarrätt vara en
fråga om kostnad? Om inte, så borde det gälla även för de nya svenskarna.
Det bör således ankomma på regeringen att granska vilken effekt avgiften
har för beredskapen att ansöka om medborgarskap. Målsättningen bör vara att
underlätta medborgarskap och att ekonomiska faktorer tillmäts så liten
betydelse som möjligt vid ansökan därom samt att avgiften på sin höjd
motsvarar de administrativa kostnaderna för medborgarskapsansökan.

Stockholm den 28 september 2000
Martin Nilsson (s)
Margareta Sandgren (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)