Registrering av bostadsrätter

Motion 1992/93:Bo406 av Göran Åstrand (m)

av Göran Åstrand (m)
Bostadsrätten som boendeform har ökat avsevärt under
senare år och omfattar i dag till stor del även småhus (villor
och radhus). Totalt finns det i Sverige ca 13 000
bostadsrättsföreningar med ca 600 000
bostadsrättslägenheter.
Gällande regelsystem avseende beskattning och
belåning av bostadsrätter är ojämlikt i jämförelse med
egnahemsbyggande. Belåningen är missgynnad av
kreditgivarna med en lägre belåningsgrad och högre
låneränta än motsvarande för småhuslån.
Anledningen är att pantförskrivningen har lägre status
än den för fast egendom eftersom den är inofficiell och sköts
av den enskilda bostadsrättsföreningen. För mindre
bostadsrättsföreningar är det ofta svårt att uppfylla kraven
från både fastighetsmäklare, köpare och säljare på att
snabbt få fram säkra uppgifter om pantförskrivningar.
Den ansvariga inom föreningen kan t.ex. vara
utomlands långa tider eller inser inte sitt ansvar för att
införda uppgifter är korrekta.
Med nuvarande pantsättningssystem anges inte heller
pantens belopp och förmånsläge.
För fastighetsmäklare som är skyldiga att lämna
korrekta uppgifter samt för alla inblandade parter innebär
nuvarande system stora problem, brister som accentuerats
inte minst på grund av de dåliga tiderna med åtföljande ökat
antal tvångsförsäljningar.
Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) har meddelat
att uppläggandet av ett bostadsrättsregister är relativt
enkelt ur teknisk synpunkt eftersom samtliga fastigheter
redan är inskrivna i CFD:s register.
Registret kan förslagsvis kompletteras med en
undergrupp per fastighet innefattande uppgifter om
innehavare av bostadsrätter, lägenhetsbeteckning samt
pantförskrivningar. Ett sådant register skulle innebära
säkra och lättillgängliga uppgifter till rimliga kostnader för
samtliga inblandade i försäljningar av bostadsrätter.
Finansieringen av uppbyggnaden och användningen av
registret kan ske genom användaravgifter.
Vissa smärre författningsändringar måste dock göras om
registret skall skötas av CFD.
Ändringarna bör kunna genomföras i anslutning till den
översyn av fastighetsdatasystemets rättsliga reglering som
Justitiedepartementet startar den 28 januari genom en
utfrågning med berörda parter.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om register över bostadsrätter.

Stockholm den 25 januari 1993

Göran Åstrand (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)