Regionalindelning av TV-distrikten

Motion 1990/91:Kr279 av Olle Östrand och Sinikka Bohlin (s)

av Olle Östrand och Sinikka Bohlin (s)
Det är regionalpolitiskt riktigt att radio och TV speglar
förhållandena någorlunda likvärdigt från olika delar av
landet. Sysselsättningsproblem, kulturliv, särdrag som
belyses och kan tydliggöras skapar både identitet och
förståelse.
Länet utgör den enhet som i allmänhet ligger till grund
för samhälls- och näringslivsplanering. Med ett fåtal
undantag sammanfaller de med landstingsområdena. Det
samarbete som på det regionala planet finns mellan
kommunerna sker i allmänhet mellan kommunerna i ett län.
Förenings- och organisationslivet är i organisatoriska
hänseenden ofta knutet till distrikt som sammanfaller med
länen. Även kulturlivet i övrigt har många gånger en
länsfördelning. Då det gäller Gävleborgs län kan
nyhetssändningarna över Mittnytt ses i både Gästrikland
och Hälsingland.
Vid distriktsvisa sändningar -- något som hitintills
förekommit bl.a. under förra valrörelsen -- kunde däremot
inte hela Gävleborgs län nås med samma sändning eftersom
Hälsingland tillhör nedre Norrlandsdistriktet och
Gästrikland Gävle--Dala-distriktet.
Självfallet väger det allmänna intresset för länets
invånare att tillhöra samma TV-distrikt lika tungt som för
invånare i andra län.
Om länen skall kunna fullfölja regeringens och
riksdagens uppdrag att ansvara för den regionala
utvecklingen vad gäller arbetsmarknad, utbildning, kultur
m.m. krävs också en regionalt förankrad nyhetsförmedling.
För möjligheten att skapa en gemensam identitet i länet
spelar en rätt avgränsad regional-TV en stor roll. Detta
synsätt ligger också i linje med målsättningen för de
regionala sändningarna.
Riksdagen har vid upprepade tillfällen uttalat sig för en
delning av TV-området liksom också Sveriges Radio. Inom
de berörda länen finns en stor enighet om att ett snabbt
genomförande av delningen är nödvändig. Enligt de samtal
som förts med ledningen för Sveriges Radio bör delningen
kunna genomföras inom perioden hösten 1991 -- hösten
1992, förutsatt att nödvändiga resurser är tillgängliga.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om TV-distriktens länsvisa
indelning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Gävleborgs län bör vara ett
sammanhållet län i TVs distriktsindelning.

Stockholm den 24 januari 1991

Olle Östrand (s)

Sinikka Bohlin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)