Regional tillväxt

Motion 2015/16:2454 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta arbetet med landsbygdsprogrammet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar på bredbandsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar på lokal service och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen på ett nationellt skogsprogram och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna till mobil kommunikation i hela landet, bl.a. genom att frigöra utrymmet på det s.k. 700 MHz-bandet och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheten att utlokalisera myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om myndighetsuppdrag för tillväxt och tillkännager detta för regeringen.
  8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen.
  9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillvarata humankapitalet för att stärka jämställdhet och utveckla regionalpolitiken och tillkännager detta för regeringen.
  10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om transporter för att hela Sverige ska kunna leva och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi vill att hela Sverige ska leva. Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara, och människor och företag över hela vårt land ska ges möjligheter att växa och utvecklas.

Sveriges befolkning ökar och många delar av landet upplever en positiv befolkningstillväxt och en ökad attraktionskraft. Samtidigt finns det betydande utmaningar, med ökande skillnader mellan städer, med stark privat tjänstesektor, och små orter som är beroende av en enskild eller ett fåtal industriella arbetsgivare. Stagnation och avbefolkning på dessa orter kan i vissa fall leda till neddragningar i verksamheter som vård, skola och omsorg. Men även till att människor känner en bristande framtidstro.

Med en förstärkt politik med jobbfokus har dessa orter emellertid goda förutsättningar att utvecklas väl. Alliansregeringen arbetade medvetet för att förbättra företagsklimatet, inte minst för företag på landsbygden, samtidigt som varje kommun och region har ett ansvar att genomföra nödvändiga insatser för ett förbättrat näringsklimat.

För att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken krävs insatser på många politikområden. För att skapa regional tillväxt vill vi vidare satsa på de gröna näringarna som tillväxtmotor och fortsätta arbetet inom ramen för Landsbygdsprogrammet samtidigt som det satsas på lokal service. Det skapar viktiga förutsättningar för att man ska kunna leva och verka på landsbygden. Här spelar även infrastruktursatsningar en avgörande roll. Såväl tillgången till goda vägar och järnvägar som fortsatt utbyggnad av bredband och förbättrade möjligheter till mobil kommunikation är avgörande för kommunikationsmöjligheterna.

De generella insatserna på nationell nivå för jobb, utbildning och för ett förbättrat företagsklimat behöver kombineras med regionala tillväxtinsatser. För att ytterligare främja företagande på landsbygd och svensk turismnäring vill vi även se över möjligheten att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

En politik för hela Sverige

Vi vill föra en politik för att hela Sverige ska leva. En förutsättning för detta är att människor kan bo och verka såväl i städer som på landsbygden. Vi vill ge människor och företag över hela landet möjligheter att växa och utvecklas. På så sätt tar vi till vara hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter.

Moderaterna arbetar ständigt för att förbättra företagsklimatet, inte minst genom att hela tiden påtala vikten av utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. En modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela landet bör inriktas på att ge regionerna möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden. Näringslivsutveckling, arbetskraftsförsörjning, utbildning, tillgång till offentlig och kommersiell service samt investeringar i informationsteknik och infrastruktur är väsentliga inslag i en modern regional tillväxtpolitik. Detta skapar i sin tur förutsättningar för att kvinnor och män ska kunna leva och verka i hela landet. Därför vill vi förbättra tillgången på lokal service.

Vi ser samtidigt med oro på regeringens förslag med höjda skatter på jobb och företagande. Regeringen vidtar nu en rad åtgärder som med stor träffsäkerhet slår mot den regionala tillväxten i landet. Det drabbar jobb och företag på bred front. Vi vill även särskilt problematisera regeringens förslag kring höjd bensin- och dieselskatt, som i ett land som Sverige, med långa avstånd, kommer att göra det avsevärt mycket dyrare med resor till och från jobbet såväl som för transporter i näringslivet.

De gröna näringarna som tillväxtmotor

Alliansen tycker det är viktigt att använda de stora resurser som finns i Landsbygdsprogrammet för att förbättra förutsättningar för jobb och tillväxt på landsbygden. Därför har utgångspunkten för perioden fram till 2020 varit att medel i första hand ska användas för att ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva lantbrukare och en modern landsbygd. För att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden vill alliansen förstärka Landsbygdsprogrammet med sammanlagt 2,8 miljarder kronor 2014–2020.

Andelen småskalig produktion ökar med lokalproducerade varor. Småskalighet är en del av landsbygdens affärsidé och därför bör de, gemensamt med annat företagande, fortsätta att ges möjligheter att verka och utvecklas. Detta gäller inte minst gårdsförsäljning, där man bör överväga möjligheten att se över hur livsmedel och alkoholhaltiga drycker kan vara en naturlig del i försäljning och företagande inom ramen för besöksnäring och turism.

Skogen är av stor betydelse för svensk ekonomi och utgör en viktig exportnäring. Vi tror att det finns potential att förbättra skogssektorns möjlighet att skapa fler jobb och ökad tillväxt i hela landet. Alliansens skogspolitik tar sin utgångspunkt i två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. En hållbar skogsskötsel, ökad export och nya biobaserade produkter och tjänster är viktiga framtidsområden. Alliansregeringen påbörjade därför arbetet med ett nationellt skogsprogram med utgångspunkt i de jämställda målen för miljö och produktion. Vi kan konstatera att den rödgröna regeringen har tagit på sig att fortsätta arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram. Vi vill understryka vikten av att det arbete som alliansregeringen påbörjade fortsätter i samma anda. Skogsprogrammets inriktning bör vara att det ska omfatta ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och syfta till att skogen och dess värdekedja ytterligare bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande biobaserad samhällsekonomi. Det ska ta ett brett och samlat grepp och syfta till att med det hållbara brukandet som grund skapa fler jobb med skogen som bas. 

För skogsnäringen är tillgången till goda transporter avgörande. Ytterst handlar infrastruktur om att människor ska kunna ta sig till och från jobbet och ha en fungerande vardag, och för företag att kunna leverera eller få gods transporterat till sig. Sverige är ett stort, glest befolkat och handelsberoende land. Det gör att bra transporter är ännu viktigare för oss än för andra länder. Moderaterna vill kombinera tillväxt, innovation och handel med minskade koldioxidutsläpp. Vi vill höja den tillåtna vikten på lastbilar till 74 ton. Genom att lasta mer på varje transport skulle det krävas färre transporter för samma mängd gods. Beräkningar visar att skogsindustrin skulle spara cirka 200 miljoner kronor per år, men också minska utsläppen av koldioxidutsläpp med 60 000 ton per år vilket motsvarar en minskning av den körda sträckan med mer än 20 procent. Skogen är även viktig för biologisk mångfald. Skogen ger även möjligheter för friluftsliv, turism och bidrar med andra viktiga värden.

Bättre bredband och telefoni

Tillgång till bredband är avgörande för att människor ska kunna driva företag, jobba och studera på distans. Det förbättrar också servicenivån i hela landet. Alliansregeringen har sedan 2007 satsat ungefär 2,2 miljarder kronor på bredbandsutbyggnad. Redan idag har 99 procent av befolkningen tillgång till 4G i sina hem, vilket gör oss i särklass bäst i Europa. Vi står fast vid Alliansregeringens mål om att 90 procent av alla hushåll och företag dessutom ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Till och med 2020 vill vi satsa ytterligare 3,25 miljarder kronor på att bygga snabbt bredband på landsbygden.

Tillgång till bra mobiltelefoni blir allt viktigare. Sverige behöver ett mobilnät med bättre geografisk täckning och som har en tillräcklig kapacitet när allt fler vill använda mobil teknik. Alliansregeringen genomförde en lång rad åtgärder för att förbättra mobiltäckningen, som reformerad lagstiftning, förbättrad information och starkare konsumentlagstiftning. Den utvecklingen vill vi förstärka ytterligare de kommande åren vilket kommer att leda till ännu bättre möjligheter för bra mobiltelefoni och snabbt mobilt bredband, inte minst på landsbygden. Vi vill därför förbättra möjligheterna till mobil kommunikation i hela landet, bland annat genom att frigöra utrymmet på det så kallade 700 MHz-bandet.

Humankapital

När regioner förtätas och växer möjliggörs ökad specialisering och ökad interaktion mellan företag och människor. Detta ökar produktiviteten. För att få fortsatt tillväxt krävs att alla resurser tas tillvara. Förutom att ett land har olika geografiska, regionala och demografiska möjligheter så är jämställdhet en viktig faktor för ett lands tillväxt. Moderaterna menar att väl utnyttjade regionala områden får vi i Sverige, när vi tar tillvara på humankapital och använder det effektivt. Den regionala tillväxtpolitiken ska samtidigt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling som kan möta samhällsutmaningarna: demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö, energi och behovet av en inkluderande tillväxt. Såväl den ökande åldrande delen av befolkningen som miljöutmaningarna kan utgöra en möjlighet för hållbar regional tillväxt genom att t.ex. skapa affärsmöjligheter och ökad sysselsättning genom nya innovativa varor och tjänster.

En region som tillvaratar människors möjligheter kommer också att vara en attraktiv region som genererar förnyelse och utveckling. Därmed ökar också tillväxten. Med jämställdhet kommer såväl förnyelse, attraktionskraft, lönsamhet och demokratiska värden som sociala att öka tillväxten i regionen samt i landet. Hela Sveriges attraktionskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara på ett sådant sätt att det bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling. Detta innebär bl.a. att miljö, jämställdhet och integration på ett tydligt sätt integreras i det regionala tillväxtarbetet.

Transporter för alla

En fungerande infrastruktur är avgörande för att hela Sverige ska leva. Fler kan få jobb när matchningen på arbetsmarknaden förbättras av att det blir enklare att pendla till jobben och när restiden förkortas. Tillgången till bra vägar, järnväg och kollektivtrafik är grundläggande för människors möjlighet att just ta sig till och från jobbet, men även skolan och fritidsaktiviteter. Det kräver att samtliga trafikslag utvecklas och värnas. När infrastrukturen fungerar dåligt leder det till en sämre vardag och i förlängningen också till färre timmar på jobbet, i skolan eller i förskolan. Att kunna pendla till jobbet är avgörande för att skapa effektiva arbetsmarknadsregioner där jobben blir fler.

Utanför storstadsregionerna finns inte tillgång till kollektivtrafik på samma sätt som i storstäderna. För många är istället bilen det naturliga färdmedlet för att kunna ta sig fram på landsbygden. Moderaterna vill ha en politik som möjliggör ett liv även på landsbygden. Då får inte storleken på plånboken vara avgörande. Regeringens skattehöjningar har slagit hårt mot dem som bor på landsbygden. Särskilt höjd bensin- och dieselskatt drabbar dem som lever och verkar på landsbygden. Dessa skattehöjningar blir ohållbara i längden och stoppar människors drivkrafter samt viljan att starta och driva företag på landsbygden.

En effektiv, hållbar och pålitlig infrastruktur är också en central förutsättning för att kunna producera och sälja varor på ett konkurrensmässigt sätt. Enligt analyser från Trafikverket förväntas efterfrågan på godstransporter öka med drygt 50 procent fram till 2030. Samtidigt behöver industrin och handeln bättre och billigare transporter för att kunna konkurrera internationellt. Alliansregeringen höjde ambitionsnivån för infrastrukturen avsevärt och tog ett helhetsgrepp för att åtgärda kapacitetsbristerna i transportsystemet. Sammantaget satsas 522 miljarder kronor på förstärkt infrastruktur i hela Sverige för perioden 2014–2025. Dessutom fördubblades anslagen till järnvägsunderhåll jämfört med den föregående socialdemokratiska regeringen.

En annan viktig fråga för att åstadkomma bättre, billigare och mer miljövänliga transporter i vägnätet är att ge tyngre och längre lastbilar möjlighet att köra på våra vägar. Detta har gjorts i Finland, som därmed har en viktig konkurrensfördel jämfört med Sverige inom skogsindustrin. Tyngre lastbilar upp till 74 ton ger inte endast svenska företag bättre konkurrenskraft, utan leder också till mer miljövänliga transporter. Utvärderingar visar att tyngre och längre lastbilar sänker koldioxidutsläppen per transporterat ton med cirka tio procent, ökar företagens produktivitet med 20–25 procent och sänker deras kostnader med 8–15 procent. Alliansregeringen gav Transportstyrelsen och Transportverket i uppdrag att ta fram förslag på hur lastbilar upp till 74 ton ska kunna trafikera våra vägar. Detta finns nu på regeringens bord. Vi vill skyndsamt gå vidare med det förslag som tagits fram, för att värna svensk konkurrenskraft och bidra till mer miljövänliga transporter. Vi vänder oss mot regeringens idé om att endast tillåta ett fåtal vägsträckor för tyngre trafik. Tyngre lastbilar upp till 74 ton ska vara tillåtet överallt där vägarnas bärighet är tillräcklig.

Myndigheter för tillväxt

Svenska näringar måste kunna vara konkurrenskraftiga jämfört med resten av EU och världen. Svenska myndigheters tolkningar och implementeringar av beslut som fattas på EU-nivå kan få, och har fått, konsekvenser för svenska näringar när de inte samstämmer med resten av EU. Ett sådant exempel var när Kemikalieinspektionen beslutade om att stoppa användningen av vissa substanser tidigare i Sverige än vad motsvarande myndigheter gör i andra länder. Sverige kan, och bör, ta täten i miljöarbetet men det måste också ske i samklang med våra näringar så att det inte hotar jobb och tillväxt. Att Sverige tappar i konkurrenskraft på ett av svenska myndigheter konstgjort sätt gynnar i förlängningen varken miljön eller tillväxten. Istället hotas svenska jobb som i sin tur riskerar att leda till minskade åtaganden och åtgärder längre fram. Därför vill vi att våra svenska myndigheter får ett utökat uppdrag för att vara en del av lösningen framåt i svensk konkurrenskraft tillsammans med näringslivet. Det är viktigt att det tydliggörs vilka kostnadsdrivande svenska lagar, skatter och regler som finns och som minskar svensk konkurrenskraft.

Lars Hjälmered (M)

Hans Rothenberg (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Jörgen Warborn (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)