Regional skyddsombudsverksamhet

Motion 2012/13:A336 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att villkoren för den regionala skyddsombudsverksamheten bör ses över.

Motivering

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en central del i kampen mot sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna. Inriktningen på arbetsmiljöområdet måste vara ett arbetsliv där människor inte slås ut eller drabbas av skador eller ohälsa till följd av arbetet. Det skall vara möjligt för människor att så långt möjligt orka arbeta tills de går i ålderspension.

Under många år har sjukskrivningar och förtidspensioneringar varit alltför många. För den enskilde som drabbas av ohälsa får det naturligtvis stora personliga konsekvenser. Men ohälsofrågan är också en stor börda för samhället i form av höga kostnader och bortfall av arbetstimmar.

I många fall kan ohälsan kopplas till arbetsplatsen och den arbetsmiljö som många anställda har. I det sammanhanget går det inte att bortse från sambandet mellan sjukskrivningar och arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet har inte utvecklats i positiv riktning under senare år, snarare är det tvärtom. Utbildningen av skyddsombud har minskat. Andelen som omfattas av företagshälsovård är lägre än i början av 1990-talet. Den regionala skyddsombudsverksamheten vid mindre företag har fått mindre resurser.

Mycket av arbetet med att få ett friskare arbetsliv handlar om ökade kunskaper och att åtgärder för att förebygga skador sätts in i ett tidigt skede. På större arbetsplatser måste det till fungerande samarbete, utbildning och att arbetsgivarna tar sitt ansvar för ett friskare arbetsliv. På mindre arbetsplatser är de regionala skyddsombudens insatser av avgörande betydelse.

Många branscher kännetecknas av många små arbetsplatser. I de branscherna är de regionala skyddsombuden avgörande för fruktbart arbete för arbetsmiljön och de anställdas hälsa. Vi anser att den regionala skyddsombudsverksamheten bör utvecklas.

Stockholm den 3 oktober 2012

Kurt Kvarnström (S)

Carin Runeson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)