Regelverket kring sponsring av idrott behöver förenklas och förtydligas

Motion 2012/13:Sk300 av Hans Backman (FP)

av Hans Backman (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett tydligare regelverk som anger att marknadsmässiga avtal mellan två eller flera parter där alla inblandade anser att de tjänar på avtalet är sponsring.

Motivering

Sponsring är en viktig inkomstkälla för idrotten, men regelverket kring sponsring behöver förenklas och förtydligas.

Ett marknadsmässigt avtal mellan två eller fler parter där alla inblandade anser att de tjänar på avtalet borde definieras som sponsring. Idag riskerar företagen att sponsringen underkänns med följden att delar av den överenskomna sponsringen klassas som icke-avdragsgill gåva. Detta skapar en osäkerhet för både företag och föreningar.

Ett tydligare regelverk som anger att marknadsmässiga avtal är sponsring skulle skapa en trygghet hos företag som då vet att de kan dra av sina utgifter för sponsring på samma sätt som om de köpt en tidningsannons eller tryckt upp affischer. Detta skulle kunna öka företagens vilja att ingå sponsringsavtal och stärka idrottens möjlighet att säkra egna intäkter.

Stockholm den 18 september 2012

Hans Backman (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)