Regelkrångel i jordbruket

Motion 2012/13:MJ469 av Emil Källström och Johan Hedin (C)

av Emil Källström och Johan Hedin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att släppa loss utvecklingskraften bland jordbrukarna och de andra företagarna i de gröna näringarna.

Motivering

Många småföretagare på landsbygden driver flera olika verksamheter för att få intäkter som försörjer dem själva och deras familjer. Det handlar om att ta tillvara de möjligheter som de gröna näringarna ger. Småskaligt mångföretagande är en försörjningsstrategi på landsbygden. Till exempel bedriver en genomsnittlig lantbrukare en handfull olika verksamheter som ger intäkter till företaget. Detta innebär att de kommer i kontakt med många olika lagstiftningar och regler trots att de bedriver verksamheterna i relativt sett liten omfattning. Risken att utsättas för kontroller som kan leda till betydande – ibland oproportionerliga – sanktioner ligger som ett tungt ok över flera verksamheter. Lantbrukare och småföretagare på landsbygden är med andra ord underställda en extrem och oproportionerlig regelpress som kväver landsbygdens möjligheter att utvecklas. Följden blir en negativ spiral med förlorade investeringar i företag och jobb.

Problematiken är mångfacetterad. Landsbygdens småföretagare behöver företagsvillkor som ger trygghet och leder till positiva spiraler. Idag tar det onödigt lång tid att få fram tillstånd från statliga och kommunala myndigheter. Företagen måste lämna en mängd tidskrävande uppgifter till olika myndigheter. Företagen har svårigheter att få fram rätt information från myndigheterna. Många regler är krångliga och regeldjungeln är svårmanövrerad. Är det rimligt att de minsta företagen ska underställas samma regler som skapats för att reglera de allra största företagens verksamheter?

Intressant att notera är att regelförenkling inte bara handlar om regler. En mycket viktig faktor är hur företagarna upplever reglerna. Hur bemöts man av myndigheter och kommuner? Hittar företagarna den information de söker? Hur väl servar myndigheter och kommuner företagarna utifrån deras behov så att de kan känna sig mer trygga i sitt företagande? Bedrivs tillsyn och kontroller på ett sätt som stödjer och utvecklar företagandet eller skapar de enbart olust?

Regelförbättring är ett strategiskt sätt att förbättra företagsklimatet. Detta pågår i många av Sveriges konkurrentländer. I vissa länder tillämpas undantag från regelverken för småföretag. För landsbygdens och de gröna näringarnas del behöver utvecklingskraften släppas loss – inte kvävas av tunga regler och olust. Staten behöver därför bredda insatserna och vässa sig ytterligare i arbetet med att underlätta för de gröna näringarna och förbättra deras konkurrenskraft.

En översyn bör därför göras av politik som berör småföretagen i allmänhet och de gröna näringarna i synnerhet. Ett förhållningssätt bör därför snarast utarbetas som myndighetsförklarar småföretag och konsumenter och leder fram till hållbara och växande företag på landsbygden. Småföretagarundantag, användarvänlighet och bra service bör vara ledord i detta arbete.

Stockholm den 3 oktober 2012

Emil Källström (C)

Johan Hedin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)