Regelgiljotiner och solnedgångsklausuler

Motion 2015/16:1049 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa regelgiljotiner och solnedgångsklausuler i syfte att minska på regelbördan för företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ramverk innehållande lagar och regler för företag är viktiga för att bland annat säkra lika konkurrensvillkor. Dock är det ett problem att många regleringar som initialt enbart är tänkta som temporära sedan permanenteras. Det skapar den typ av situation vi i Sverige har idag med många gånger omfattande byråkratiska ramar för företagande.

För att minska på onödig reglering och byråkrati som hämmar svenska företag och därmed jobb och tillväxt är det centralt att kontinuerligt se över behovet av regelbördan. Gällande överlappande regler och bestämmelser som med tiden minskar i relevans finns det goda möjligheter att slimma till regelverken. Regelförenklingar skulle ha en positiv effekt för jobb, företagande och tillväxt då den byråkratiska bördan minskar.

En regelgiljotinering skulle innebära att lagstiftning som berör företag utvärderas regelbundet efter tre kriterier: ifall den är nödvändig, ifall den är laglig och ifall den är företagsvänlig. Efter att lagstiftningen jämförts mot dessa kriterier kan man sedan utvärdera ifall regeln aktivt ska avskaffas eller bör ligga kvar. Det vore positivt ifall Sverige anammade denna inställning till regler och lagar i större utsträckning än vad som görs idag. Länder som Sydkorea och Makedonien har använt sig av regelgiljotinering med goda effekter. Det kan vara rimligt att införa en egen kommission, som regelbundet går igenom lagar och regler, som kan föreslå nödvändig regelgiljotinering i Sverige.

Vi behöver även skapa ett system där fler regler och skatter befästs med solnedgångsklausuler. Det innebär att det på förhand skrivs in att dessa upphör vid en given tidpunkt. Risken är annars stor att regler blir svåra att avskaffa och att regleringar och skatter byggs på varandra i orimliga nivåer.

Jessica Rosencrantz (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)