Regelförenklingar

Motion 2010/11:N324 av Otto von Arnold (KD)

av Otto von Arnold (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att minska företagens administrativa kostnader.

Motivering

Den 28 maj 2010 överlämnades regeringen sin tredje skrivelse rörande arbetet med regelförenklingar till riksdagen (skr. 2009/10:226). Till skillnad från de två första skrivelserna innehåller den tredje inte bara en redogörelse av det förenklingsarbete som bedrivits under ett enskilt år, utan dessutom för hela mandatperioden. Samtliga 12 departement och upp till 53 myndigheter har haft regeringens uppdrag att ta fram underlag till handlingsplanen för regelförenklingsarbetet.

Skrivelsen visar att företagens administrativa kostnader för 2010 har minskat med tillsammans 7,3 % räknat sedan 2006. I kronor räknat motsvarar det 7 miljarder i minskade årliga kostnader för företagen. Sett till själva regelförenklingarna innebär detta att bördan minskat med hela 11 procent.

Bara under perioden 2007–2009 har drygt 590 åtgärder hunnit genomföras, och omkring 560 ytterligare åtgärder håller på att genomföras, planeras eller utredas. Totalt rör det sig alltså om 1 150 åtgärder varav 270 sker på regeringens initiativ och 880 på de olika myndigheternas.

De största besparingarna har skett inom livsmedels- och jordbruksområdet. Den enskilt största minskningen i kronor är slopandet av lagkravet på inre spårbarhet på livsmedel där de administrativa kostnaderna har sjunkit med 3 miljarder.

Sammantaget ger detta en bild av att regeringen är på rätt väg. Sverige tillhör i dag de ledande länderna inom EU på området. Sverige är ett av sju länder inom EU som har genomfört fullständiga mätningar av företagens administrativa kostnader. Vid sidan av Sverige har endast tre länder inom EU inrättat ett regelråd.

Samtidigt måste erkännas att regeringens mål inte ser ut att bli fullständigt uppfyllt. Därför är det angeläget att arbetet intensifieras ytterligare, då det ingår som en viktig del i regeringens arbete för att skapa fler jobb i fler och växande företag.

Stockholm den 20 oktober 2010

Otto von Arnold (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)