Regelförenklingar för företag

Motion 2015/16:765 av Anti Avsan (M)

av Anti Avsan (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelförenklingar för företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som står inför ett beslut att starta och driva företag har ofta farhågor kring den upplevda regelbördans omfattning. De som går vidare och startar företag upplever i allmänhet att det är krångligt och svårt på grund av omfattande regler och byråkrati. För den som redan är företagare ägnas en stor del av den verksamma tiden till att uppfylla en mängd olika administrativa krav som ställs på företagaren. Farhågorna i sig är redan ett hinder mot att starta företag, alldeles oavsett om det handlar om byråkrati, kostnader eller ekonomisk risk.

En företagare ägnar en stor del av sin verksamma tid till att fylla i olika typer av handlingar. Det är fråga om många blanketter och underlag som ska fyllas i och skickas in i olika samman­hang och till olika mottagare. Denna hantering är en del av en administrativ börda som av företagarna många gånger uppfattas som omotiverad och som tar tid i anspråk som skulle kunna ha använts mer produktivt.

Under de föregående två mandatperioderna genomförde alliansregeringen ett antal regel­för­enk­lingar för att minska den samlade regelbördan för företagen. Det arbetet har fortsatt och pågår på olika sätt för närvarande både inom EU och i Sverige. Det återstår dock mer att göra.

I den mån kravet på företag att lämna vissa uppgifter typiskt sett medför en påtaglig belastning för företagen bör den första frågeställningen vara om de begärda uppgifterna är särskilt betydel­se­fulla av någon anledning. Om svaret är ja bör nästa fråga vara om uppgifterna kan erhållas på något annat för företagen mindre belastande sätt. Om svaret på den andra frågan är nej bör det ändå göras en avvägning mellan å ena sidan nyttan av uppgifterna och å andra sidan den admini­strativa merkostnad som uppgiftsskyldigheten medför för företagaren. Om uppgifterna inte kan avvaras trots en påtaglig administrativ belastning för företagen bör möjligheterna till någon form av systematisk ekonomisk kompensation ses över för de berörda företagen.

Anti Avsan (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare