Regelförenklingar för företag genom solnedgångsparagrafer

Motion 2021/22:2107 av Lars Püss (M)

av Lars Püss (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införande av solnedgångsparagrafer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Baksidan av den ordning och reda som uppnås genom omfattande och genomarbetad reglering av företagandets alla delar är tidsödande administration. Som företagare i Sverige har man ett mycket stort antal regelverk att ta hänsyn till och en uppsjö av myndighetskontakter att sköta. Varje missad kontakt och felaktig blankett kan få stora konsekvenser. Handläggningstider och pappersarbete innebär tid som inte går åt till att realisera den affärsidé som ligger till grund för företaget.

Mellan 2006 och 2014 minskade regelkrånglet enligt Tillväxtverket från 30 till 22 procent. De administrativa kostnaderna för företagen sänktes med 7 miljarder kronor och närmare 600 förenklings­förslag genomfördes för att göra vardagen lättare för företagen.

Svenska företags konkurrenskraft baseras i stor utsträckning på hur regler och byråkrati i vårt land står sig gentemot andra länder. Regelbördan och administrationen är ett stort såväl upplevt som dokumenterat hinder för företag att starta och växa.

Enligt en stor undersökning genomförd av Tillväxtverket 2014 upplevde 22 procent av företagen regelkrångel som ett stort hinder för tillväxt. Det skiljer sig förhållandevis lite mellan företag i olika storleksgrupper. Däremot är det betydande skillnader mellan branscher sett till andelen företag som anger att lagar och regler utgör ett stort hinder för företagets tillväxt och utveckling. Det är framför allt lagar och myndighetsregler inom personalområdet som företagen upplever utgör ett stort tillväxthinder. Sjuklöneregler respektive lagar och regler rörande anställning och uppsägning anges av drygt 30 procent av företagen.

En färskare rapport från Svenskt Näringsliv visar att regelbördan i Sverige upplevs ha ökat kraftigt de senaste åren med en rödgrön regering. En procent anser att regel­bördan har blivit mindre medan 64 procent anser att den blivit större.

Regelkrångel upplevs som och är en reell tillväxthämmande faktor för de flesta företag som agerar i Sverige. Att minska regelbördan uppmuntrar till såväl mer företagande som stärkt konkurrenskraft gentemot andra länder. Det i sin tur skapar växande företag, fler jobb och ökade investeringar i Sverige.

För att göra ett krafttag avseende regelbördan bör det utredas hur solnedgångs­paragrafer kan användas oftare. Det vill säga att regleringar är temporära, att de löper ut

vid en given tidpunkt – såsom efter fem år – ifall inte någon aktivt driver deras behållande, som i så fall kräver ett nytt beslut. Denna metod bör beaktas vid införande av nya regleringar.

Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare