Regelförenkling för företag

Motion 2013/14:N286 av Marta Obminska (M)

av Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt arbete med bredare regelförenklingar för företag.

Motivering

Det är hos företagen som ekonomins växtkraft ligger, fyra av fem nya jobb skapas i små och växande företag. För ekonomisk tillväxt och allmän välfärd måste politiken underlätta för företagande. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag.

Enklare regler minskar kostnaderna för företagare och skapar utrymme för företagen att driva sin verksamhet istället för att ägna sig åt administration. Enklare regler ger fler affärsmöjligheter för företagen och leder till ett bättre företagsklimat och stärkt konkurrenskraft för Sverige. Regelförenklingsarbetet är centralt i arbetet för fler jobb i fler och växande företag.

Sverige är världens tredje mest konkurrenskraftiga land enligt World Competitiveness Report. Orsakerna är högutbildad arbetskraft, en alltmer konkurrenskraftig skattelagstiftning och inte minst ett mångårigt arbete med att skapa enklare regler för företag. Alliansregeringen har arbetat i flera år med att förbättra reglerna för företagen. Några reformer som kan nämnas är att:

  • Revisionsplikten är borttagen för 250 000 små aktiebolag.

  • Bolagsskatten har sänkts från 28 till 22 procent.

  • Företagens administrativa kostnader har minskat med sju miljarder kronor.

  • Förmögenhetsskatten har slopats.

  • Arbetsgivaravgifterna för unga är halverade.

  • Den företagare som har missat att lämna in sin årsredovisning i tid, vid något enstaka tillfälle, behöver inte längre vara orolig för att åtalas för bokföringsbrott.

Alliansregeringen har breddat regelförenklingsarbetet så att det även omfattar sänkta kostnader för företagen, minskat och förenklat uppgiftslämnande, förenklade myndighetskontakter på läns- och kommunal nivå, uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet och bättre konsekvensutredningar.

För att påskynda och möjliggöra arbetet med att förenkla och minska företagens uppgiftslämnande satsar Alliansregeringen 52 miljoner kronor i budgetpropositionen för år 2014 på framtagandet av ett uppgiftslämnarregister. Dessutom kommer regeringen att inleda en utvärdering av reformen En frivillig revision under första halvåret år 2015 och då också överväga om revisionsplikten bör slopas för fler företag. Regeringen föreslår att Regelrådets verksamhet permanentas. Regelrådet fyller en viktig funktion i arbetet med att säkerställa att förslag till nya och ändrade regler noggrant utreds och granskas. Därutöver har en särskild utredare tillsatts för att föreslå förenklingar av skattereglerna för enskilda näringsidkare och handelsbolagsägare. Arbetet med regelförenkling för företagen, och sänkningen av deras kostnader, är och bör vara ett ständigt pågående arbete.

Med anledning av ovanstående föreslår jag därför att regeringen fortsätter arbetet med bredare regelförenklingar för företag.

Stockholm den 2 oktober 2013

Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)