Regelförenkling för företag

Motion 2018/19:1657 av Marta Obminska (M)

av Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet med regelförenkling för företag bör fortsätta och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För ekonomisk tillväxt och allmän välfärd måste politiken underlätta för företagande. Det är hos företagen som ekonomins växtkraft ligger; fyra av fem nya jobb skapas i små och växande företag. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Enklare regler minskar kostnaderna för företagare och skapar utrymme för företagen att driva sin verksamhet istället för att ägna sig åt administration. Enklare regler ger fler affärs­möjligheter för företagen och leder till ett bättre företagsklimat och stärkt konkurrens­kraft för Sverige. Regelförenklingsarbetet är centralt i arbetet för fler jobb i fler och växande företag.

Moderaternas arbetsstämma hade ett stort fokus på regelförenklingar och minskade kostnader för företag. Under alliansregeringen minskade regelkrånglet enligt Tillväxtverket från 30 till 22 procent. De administrativa kostnaderna för företagen sänktes med sju miljarder kronor och närmare 600 förenklingsförslag genomfördes för att göra vardagen lättare för företagare. Fortfarande är däremot regelbördan för företag alldeles för stor. Svenska företags konkurrensförmåga och lönsamhet påverkas av hur väl de kan mäta sig mot andra länders regler och byråkrati. Antalet svenska entre­prenörer fördubblades nästan mellan år 2006 och 2013 under alliansregeringen.

Moderaternas utgångspunkt är att regelförenklingar bör prioriteras och genomsyra all politik. Det är ett såväl effektivt som billigt sätt att åstadkomma förbättringar för företagare i hela landet. Eftersom många lagar och regler kommer från EU bör också frågan om generella regelförenklingar drivas på och prioriteras av Sverige i arbetet inom EU.

År 2008 inrättade Moderaterna och alliansregeringen ett regelråd som ett led i regeringens arbete med regelförenkling för företag. Regelrådet ligger under Tillväxt­verket. Jag anser att denna organisatoriska lösning bör utvärderas. Fram till dess måste Regelrådet få tillräckliga, oberoende och egna resurser inom Tillväxtverket för att kunna utveckla och kvalitetssäkra sin granskningsfunktion. Dessutom bör Regelrådets mandat breddas så att rådet i sina yttranden beaktar samtliga konsekvenser av regelgivning för företag, inte enbart företagens administrativa kostnader.

Alliansregeringen hade under sin mandatperiod ett utvidgat regelförenklingsarbete så att det även omfattade sänkta kostnader för företagen, minskat och förenklat uppgiftslämnande, förenklade myndighetskontakter på länsnivå och kommunal nivå, uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet och bättre konsekvensutredningar.

Villkoren och drivkrafterna för att starta, driva och utveckla företag måste vara i internationell toppklass. Företagandet utgör grunden för att jobben ska bli fler, för att vi ska få skattepengar till bland annat skola, sjukvård och omsorg samt att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Arbetet med att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag behöver fortsätta.

Med anledning av ovanstående föreslår jag därför att regeringen arbetar vidare med bredare regelförenklingar för företag.

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)