Regelförenkling för företag

Motion 2015/16:1163 av Marta Obminska (M)

av Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbete med bredare regelförenklingar för företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Även om Sverige fortsatt tillhör de mest konkurrenskraftiga länderna i världen så har Sverige gått från plats 6 till 10 i rankingen av världens mest konkurrenskraftiga länder enligt World Competitiveness Report 2014/15. Därutöver är Sverige på plats 32, och sämst i Norden, vad gäller hur lätt det är att starta företag.

För ekonomisk tillväxt och allmän välfärd måste politiken underlätta för företagande. Det är hos företagen som ekonomins växtkraft ligger; fyra av fem nya jobb skapas i små och växande företag. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Enklare regler minskar kostnaderna för företagare och skapar utrymme för företagen att driva sin verksamhet istället för att ägna sig åt administration. Enklare regler ger fler affärsmöjligheter för företagen och leder till ett bättre företagsklimat och stärkt konkurrenskraft för Sverige. Regelförenklingsarbetet är centralt i arbetet för fler jobb i fler och växande företag.

Alliansregeringen hade i flera år arbetat med att förbättra och förenkla reglerna för företagen. Andelen svenska entreprenörer har nästan fördubblats sedan år 2006 då alliansregeringen tillträdde.

Några av Alliansregeringens reformer som kan nämnas är att:

Revisionsplikten för 250 000 små aktiebolag togs bort.

Bolagsskatten sänktes från 28 till 22 procent.

Företagens administrativa kostnader minskade med sju miljarder kronor.

Förmögenhetsskatten slopades.

Arbetsgivaravgifterna för unga halverades.

RUT- och ROT-avdragen infördes.

Den företagare som hade missat att lämna in sin årsredovisning i tid, vid något enstaka tillfälle, behövde inte längre vara orolig för att åtalas för bokföringsbrott.

Alliansregeringen hade vidgat regelförenklingsarbetet så att det även omfattade sänkta kostnader för företagen, minskat och förenklat uppgiftslämnande, förenklade myndighetskontakter på läns- och kommunal nivå, uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet och bättre konsekvensutredningar.

Företagandet utgör grunden för att jobben ska bli fler och Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Arbetet med att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag behöver fortsätta.

Med anledning av ovanstående föreslår jag därför att regeringen arbetar med bredare regelförenklingar för företag.

Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)