Reformering av reseavdraget

Motion 2015/16:1705 av Anders Schröder m.fl. (MP)

av Anders Schröder m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera reseavdraget och tillkännager detta för regeringen.

 

Inledning

Sverige har sedan länge ett stöd för att transporten mellan hem och arbete inte ska bli för dyrt, reseavdraget. Syftet med avdraget sägs vara att människor på landsbygden inte ska drabbas oproportionerligt av sitt jobbpendlande eftersom de inte har tillgång till alternativ i form av kollektivtrafik på det sätt som människor i tätorter har. Samtidigt visar de utvärderingar som gjorts av reseavdraget att majoriteten av avdragen görs av bilister i storstadsregioner, där fullgoda alternativ finns att tillgå. Att den svenska staten lägger flera miljarder på att subventionera storstadsbilisters resande är inte önskvärt eller lämpligt.

Reseavdraget idag

Dagens reseavdrag kan tas ut om årsutgiften för din resa överstiger 10 000 kronor och om du tjänar minst 2 timmar tur och retur jämfört med att åka kollektivtrafik. De utvärderingar som gjorts visar dock att hälften av alla avdrag är felaktiga, oftast på grund av att avdraget görs även när tidsvinsten jämfört med kollektivtrafik är betydligt lägre än vad som tillåts. Det rör sig totalt om ett skattebortfall på närmare 1,4 miljarder per år.

Reseavdraget är en fördelningspolitiskt misslyckad reform av flera skäl. Det gynnar människor i storstadsregionerna mer än landsbygden, avdragen gynnar bilåkande framför det kollektiva och män drar av mer än vad kvinnor gör enligt Skatteverkets granskning. Trots detta finns det på sina håll ett mycket stort motstånd mot att ta bort avdraget eftersom man upplever att det trots allt utgör ett välkommet stöd för de människor som jobbpendlar på landsbygden där andra färdmedel än bilen saknas. Även de personer som anser att reseavdraget behövs för att värna landsbygden bör dock kunna ställa upp på att det nuvarande avdraget, som främst gynnar män i kranskommuner till storstäderna, knappast kan vara det effektivaste sättet att göra det på. Därför behöver reseavdraget reformeras.

Reformera reseavdraget

Det finns alternativa reseavdragssystem på plats i andra länder, exempelvis ett avståndsbaserat reseavdrag, vilket leder till lägre administrationskostnader och bättre förutsättningar för kontroller. En utvärdering från WSP group fann att ett avståndsbaserat reseavdrag skulle öka kollektivtrafikresandet kraftigt. Man kan också tänka sig modeller där reseavdraget tas bort och pengarna från reseavdraget istället slussas om till åtgärder som mer träffsäkert gynnar människor på landsbygden.

En utredning bör titta på de olika alternativen till det nuvarande reseavdraget. Utgångspunkten i den utredningen bör vara att reseavdraget syftar till att stödja människor på landsbygden med lång resväg och ingen tillgång till kollektivtrafik, och därefter se över hur vi på ett effektivare sätt kan nå den här gruppen, snarare än att gynna bilister boende nära storstäderna, där det ofta finns kollektiva alternativ att tillgå. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

 

Anders Schröder (MP)

 

Stina Bergström (MP)

Niclas Malmberg (MP)

Jakop Dalunde (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)