Reformerat strandskydd

Motion 2008/09:MJ339 av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c)

av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är kommunerna som ska ha rätt att fatta beslut i strandskyddsfrågor.

Motivering

Ett starkt och tydligt ramverk för strandskyddet är viktigt. Människors rätt att röra sig fritt ska värnas i enlighet med allemansrättens traditioner. Känsligt djur- och växtliv ska vårdas.

Samtidigt är det viktigt att slå fast principen att frågan om hur stränder utifrån ett sådant ramverk ska användas bör avgöras nära de människor som berörs och utifrån ett helhetsperspektiv. Att bygga strandnära har självklart olika förutsättningar på olika håll i landet.

Strandskyddsreglerna har alltför länge präglats av en fyrkantig tillämpning som inte tagit hänsyn till att Sveriges kommuner har skilda behov. Enligt vår mening bör inriktningen av strandskyddet vara lättnader i strandskyddet i glesbefolkade och ytstora kommuner. I de områden där stränderna redan har exploaterats hårt, till exempel utmed västkusten eller i Stockholms skärgård, kan det finnas anledning att stärka skyddet.

Det finns kommuner som har goda skäl för att ha en mycket restriktiv hållning till bebyggelse nära stränderna. Men det finns också kommuner med långa, obebyggda strandområden där bebyggelse kan accepteras utan att störa vare sig allemansrätt, friluftsliv eller djur- och växtlivet. Exempel på sådana kommuner finns det gott om i både Västernorrland och Gävleborg.

Många kommuner har kraftfullt engagerat sig för ett ökat självbestämmande när det gäller strandskyddet. Och kommunerna bör enligt vår mening ges rätt att fatta besluten om hur strandskyddet ska tillämpas eftersom de har den bästa kunskapen om hur verkligheten ser ut i varje enskilt fall.

I Centerpartiet finns stor förståelse för att olika delar av landet har olika förutsättningar och att samhället måste ta till vara behovet av utveckling i hela Sverige. Då fungerar det inte, som fallet varit med det hittills gällande strandskyddet, att låta det exploateringstryck som finns på ett begränsat antal orter vara mall för hela landet. I kommuner med fler sjöar än invånare måste det vara möjligt att positivt få pröva möjligheten att bygga hus nära vattnet där efterfrågan finns!

I den remissrunda som det nya strandskyddsförslaget varit ute på framhåller många instanser problemen med nuvarande system. Nu bör det därför vara dags att gå från ord till handling i fråga om ett reformerat strandskydd.

För att få en bättre lokal och regional förankring av tillämpningen av strandskyddet bör kommunen enligt vår mening få en mycket mer framträdande roll. Länsstyrelserna kan ges en övervakande roll med möjlighet att pröva kommunala beslut i länsrätterna vid behov.

Kommunerna bör i dialog med sina medborgare få redovisa vilka områden som ska skyddas och vilka som kan nyttjas för bebyggelse också nära vatten. Vi är övertygade om att ett reformerat strandskydd kan bidra till ny livskraft i många kommuner. Med ett lokalt ansvarstagande skapas också de bästa förutsättningarna för att vårda och bevara Sveriges många fantastiska miljöer vid vatten.

Stockholm den 1 oktober 2008

Sven Bergström (c)

Birgitta Sellén (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)