Reformera strandskyddet

Motion 2018/19:1526 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta till vara utvecklingsmöjligheter nära sjöar och vattendrag genom att reformera strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns otroligt stora möjligheter i Sverige att använda lägen nära vatten för att utveckla kommuner och samhällen. Dessvärre ligger dagens strandskydd som en våt filt över landet. För ett 10-tal år sedan ändrades strandskyddsregleringen. Istället för att värna skydd i hårt exploaterade områden samt nya och fler möjligheter att bygga i mindre exploaterade områden har det blivit en generell skärpning. Det är svårare idag att bygga fint och nära vatten.

Sverige har väldigt fina naturmiljöer. Runt om i landet finner vi vackra kustområden, rika naturområden och spännande stadsmiljöer. Vi behöver självklart vårda och värna arv och miljöer. På samma sätt finns behov av utveckling. På vissa ställen finns skäl för återhållsamhet, medan det på andra finns möjlighet att i högre grad nyttja områden och bidra till lokal utveckling på ett sätt som inte sker idag.

Lägen nära vatten är attraktivt, för boende och för företagsetableringar. Det finns åtskilliga orter och platser runt om i landet som har miltals av obebyggda och outnyttjade stränder och strandnära lägen. Möjligheterna att bygga i sådana lägen bör bli väsentligt enklare än idag.

Det är angeläget att lagstiftningen tydliggörs så att tillämpningen inte inskränker de stora utvecklingsmöjligheter som finns i Sverige, och inte minst på landsbygden. Konkret bör övervägas att avskaffa det generella strandskyddet och istället låta


kommuner besluta om strandskydd liksom att överväga införande av generella undantag från strandskydd för små sjöar och vattendrag samt en ökad flexibilitet.

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)