Reformera PBL

Motion 2018/19:1334 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sakägarkrets och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stat och kommun inför tjänstegarantier gällande överprövning för att garantera att ärenden bereds skyndsamt och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa användandet av prickad mark och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den dysfunktionella bostadsmarknaden hämmar tillväxt, jobb och en fungerande integration. Den hindrar människor från att få sin första bostad och företag från att kunna anställa och växa. Bostadsbristen spiller över på i stort sett samtliga samhällsområden och bidrar till trångboddhet och sociala problem.

Även när det kommer till redan befintliga bostäder finns det idag problem gällande regleringar och lagar som hämmar exempelvis ombyggnation eller att bygga ut. Många som idag har ett sommarhus men efter pensionen önskar omvandla det till ett permanentboende stöter på ett motstånd om stugan ligger exempelvis nära vatten eller ett annat attraktivt läge. Även om någon skulle vilja bygga ut delar av huset för att sedan hyra ut skapar regelverket bekymmer.

När olika kommuner behandlar frågan om bygglov olika skapar det dessutom en känsla av orättvishet och rättsosäkerhet. Det är inte bra för varken förtagen eller bostadsutvecklingen i Sverige. Därför behöver det ske en översikt över plan- och bygglagen för att reda ut de osäkerheter som idag präglar lagstiftningen och ser till att den blir mer rättssäker och förutsägbar.

När det kommer till frågor gällnade byggande på privat egendom bör det övervägas om sakägarkretsen – vilka som över huvud taget har rätt att överklaga kan begränsas ytterligare för att snabba på byggprocessen. Grannar bör exempelvis endast vara angränsande fastigheter. Intresseorganisationer bör inte vara remissinstans eftersom deras roll är att begränsa byggnation och bevara marken orörd. Sakägarkretesen ska dessutom enbart beröra de som faktiskt påverkas av byggnationen och inte som idag även inkludera personer eller juridiska personer som eventuellt deltagit vid något informationsmöte angående en ny detaljplan.

Många företag som önskar antingen bygga hyreslägenheter, bostadsrätter eller andra fastigheter möter även problem med långa handläggningstider, oftast till följd av överprövning. Långa handläggningstider skapar merkostnader för företagen och kräver både omfattande juridisk kompetens och ett stort kapital vilket undantränger mindre byggare och företag från att expandera.

Idag kan det ta 8–9 år från idé till att nyckeln vrids om i låset. Det är alldeles för lång tid. För att fler aktörer ska få möjlighet och kapa onödiga kostnader både för företag och de som önskar flytta in i antingen en hyres- eller bostadsrätt behöver stat- och kommun införa en tjänstegarantier för att korta handläggningstiderna gällande överprövning och garanterar att ärendet bereds skyndsamt. Det skulle innebära korta byggtider, minskade kostnader och ett tillväxtfrämjande klimat.

Ytterligare ett exempel på regler som försvårar byggandet är så kallad prickad mark där kommunen mäter ut mark som inte lämpar sig att bygga på. I vissa fall, där marken för med sig risk för ras eller är olämplig att bygga på av säkerhetsskäl är det befogat med denna inskränkning av äganderätten. Däremot bör det finnas goda skäl i övrigt varför kommunen anser att mark inte är lämplig att bebygga och åtgärden bör enbart användas vid behov.

 

 

Kjell Jansson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)