Reflexväst i personbilar

Motion 2017/18:650 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa krav på medförande av reflexväst i personbilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kan man på ett enkelt och resurseffektivt sätt minska risken för att ett liv går förlorat i trafiken, bör man inte låta den möjligheten gå oprövad. Lika naturligt och lika lite betungande för den enskilda som att säkerställa att en varningstriangel finns i bilen skulle det vara att säkerställa att där även finns en reflexväst.

Redan 1997 beslutade riksdagen att anta nollvisionen, som är en vision om vägtrafik där ingen människa dödas eller skadas allvarligt. Den innehåller även strategier för hur en säker vägtrafik enligt visionen ska uppnås. Riksdagen fastställde också ett etappmål för trafiksäkerheten våren 1998. Målet innebar att antalet personer som dödas till följd av vägtrafikolyckor skulle ha minskat med 50 procent till 2007. Detta mål uppnåddes inte. Utvecklingen går dock åt rätt håll i vissa avseenden; tydligt ser vi att begränsningar i hastighet, bältesanvändning och ökat antal nyktra spelat viktig roll. Däremot finns det fortfarande delar som måste beaktas mer för att ingen ska behöva omkomma i trafiken (källa: Trafikverket).

Riksdagen fattade i juni 2009 beslut om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten. Det innebär att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med en fjärdedel från 2007 till 2020.

Säkerheten på våra vägar är oerhört viktig, och siffrorna talar sitt tydliga språk att mer måste göras. Stora insatser har gjorts under alliansregeringens tid med att bygga om och trafiksäkra våra vägar. Åtgärderna är kostsamma, men nödvändiga. Där finns dock insatser som skulle påverka antalet skadade och dödade i trafiken med små ekonomiska insatser.

Trots investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder är det under årets mörka månader begränsad sikt på våra vägar under stora delar av dygnet. Årligen skadas och omkommer människor vid stopp längs med vägarna, ofta trots utplacering av varningstriangel. Varningstriangeln har sedan länge varit obligatorisk att medföra och kontroll av detta sker vid bilbesiktning, men det krävs mer om dödsfallen och olyckorna ska fortsätta minska. I vårt grannland Norge är det obligatoriskt att även medföra en reflexväst i alla fordon, och i Sverige gäller samma regler tung trafik. Men avseende personbilar ligger Sverige ett steg efter Norge, och därför bör vi med de norska erfarenheterna i minnet se över möjligheterna att införa ett krav på medförande av reflexvästar i personbilar. Reflexväst är en billig livförsäkring och borde vara en del av alla personbilars standardutrustning. Det skulle medverka till att få ned antalet skadade, spara samhället stora kostnader, men inte minst öka tryggheten för de som färdas på våra vägar.

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)