Redovisning av utsläpp vid köp av resa

Motion 2017/18:2650 av Stefan Nilsson (MP)

av Stefan Nilsson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett krav på att beräknade koldioxidutsläpp ska framgå vid information om och köp av resa och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett krav på att beräknade koldioxidutsläpp ska framgå i all reklam för resor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I princip allt vi väljer att göra, producera och konsumera påverkar klimatet i större eller mindre utsträckning. Varje vara har en lång tillverkningshistorik – avseende tillverk­ningsmetod, vilken typ av energi, hur transporter skett, tillverkning av emballage, om varan kan återanvändas eller återvinnas.

Optimalt vore att klimatutsläpp fanns deklarerat på varje vara eller tjänst, något som i dagsläget kan vara svårt då bra beräkningar och kontroller ofta inte finns tillgängliga.

Betydligt mindre svårt är att beräkna vilka klimatutsläpp en resa medför. En cykels utsläpp är noll, tåget har låga utsläpp, bilen mer och sist på skalan kommer flyg med ansenliga mängder.

För ökad medvetenhet om hur mycket det enskilda valet kan medföra bör det för varje resa finnas deklarerat en tydlig information till konsumenten om hur mycket utsläpp den tänkta resan medför. Detta skulle kunna leda till en ökad medvetenhet och beteendeförändringar. Det skulle bli enklare för företag och organisationer som vill minska sin klimatpåverkan att utveckla sina resepolicys och i större utsträckning välja klimatsmarta transporter eller digitala möten. För enskilda personer skulle det bli lättare att välja transportmedel med mindre klimatutsläpp eller alternativa resmål när det är möjligt.

 

 

Stefan Nilsson (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)